1. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 25.1.2018

23.02.2018 09:15

Zápis

z 1. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 25.1.2018

Přítomni: Danko, Fiala, Kolesa, Mareš, Blažek, Moulis Pavel

Host: Plešáková

Program:

1.     Úvod

2.    Volba předsednictva výboru TO

3.    Řešení funkce zapisovatele a vedení pokladny

4.    Návrh delegátů na VH TJ Sokol Planá

5.    Příprava na VH TJ Sokol Planá

6.    Zodpovědnost členů výboru za jednotlivé činnosti TO

7.    Kontakty členů výboru TO

 

1)    Schůzi zahájil p.Fiala, přivítal členy výboru TO a poděkoval p.Plešákové za dlouholetou    práci ve výboru

2)   Výbor navrhl na funkci předsedy TO p. Pavla Fialu a na funkci místopředsedy TO p.Jaromila Mareše. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni.

3)   Výbor dále navrhl na obsazení funkce zapisovatele a pokladníka p.Jindřicha Kolesu. Schváleno jednohlasně.

4)   VH TJ Sokol Planá, z.s., která se bude konat dne 22.2.2018 se zúčastní jako delegáti s právem hlasovacím: pp. Pavel Fiala, Jaromil Mareš, Pavel Moulis, Jan Danko, Vlastimil Blažek a Magda Niebauerová. Dále p. Marie Plešáková a Zdena Šulcová z titulu členů kontrolní komise TJ Sokol Planá, z.s.  Delegáti s právem hlasovacím byli výborem TO schváleni.

5)   Předjednat na výboru Sokola změnu stávajícího zastoupení tenistů ve výboru TJ Sokol pro další období v souladu se stanovami, tedy úměrně k počtu členů jednotlivých oddílů. Pokud tato jednání budou úspěšná (4 členové TO v devítičlenném výboru), výbor navrhl a schválil za tenisový oddíl do výboru TJ Sokol Planá, z.s. jako zástupce pp. Pavla Fialu, Jaromila Mareše, Jindřicha Kolesu a Jana Danka.

6)   Členové výboru TO vidí jako jeden ze stěžejních úkolů pro nejbližší období přivést na kurty především děti a mládež, jako nezbytný předpoklad dalšího rozvoje tenisu do dalších let. Další možností pro zlepšení fungování oddílu je rovnoměrnější zapojení členů (nejen) výboru do činnosti a garance konkrétních úkolů v jednotlivých oblastech. Z následné diskuze vyplynulo:

Ø  Zdena Šulcová – prověřit zájem o pravidelnou amatérskou činnost ženského tenisu (obdoba mužské „juniorky“), zorganizovat alespoň jeden turnaj pro ženy

Ø  Pavel Moulis – garance alespoň jednoho turnaje registrovaných, péče o zeleň v areálu, v případě potřeby zajistit opravu kovových částí laviček

Ø  Jaromil Mareš – z pozice radního Města Planá lobovat za finance do TJ Sokol Planá, chalupářské turnaje odehrát v maximální možné míře v Plané (zdraj financí za pronájem kurtů), oslovení potenciálních sponzorů

Ø  Vlastimil Blažek – oprava laviček (dřevěné části) před sezónou se snahou zapojit i méně aktivní členy, pomoc při práci s dětmi, podpora regionálních soutěží např. dopravou

Ø  Jan Danko – vstoupit do jednání s p. Bařákem, přizvat ho na výbor a obnovit v Plané základní tenisovou výuku, nabídnout DDM v Plané resp. škole možnost sportovního vyžití dětí na kurtech, péče o hráče regionálních soutěží, spolupráce s Krajským tenisovým svazem v Plzni

Ø  Jindřich Kolesa - výběr příspěvků, finance, organizace veteránského tenisu včetně tradičního turnaje dříve narozených v deblech, pomoc při organizaci alespoň jednoho registrovaného turnaje

Ø  Pavel Fiala – organizace registrovaných turnajů, sponzoři, spolupráce se StoraEnso, příprava podkladů pro žádost o příspěvek města na činnost a jeho vyúčtování

7)   Kontakty

Fiala Pavel

725 528 092

fiala.pa73@gmail.com

Mareš Jaromil

603 715 249

jaromil.mares@seznam.cz

Moulis Pavel

603 178 877

pavel.moulis75@gmail.com

Danko Jan

728 500 812

jan.danko86@email.cz

Blažek Vlastimil

601 371 939

v.blazek@seznam.cz

Kolesa Jindřich

705 218 774

jindrich.kolesa@gmail.com

Šulcová Zdena

603 589 596

sulcovka@email.cz

 

Usnesení:

U 1)  Výbor TO schválil:

Ø  do funkce předsedy TO p. Pavla Fialu, do funkce místopředsedy p. Jaromila Mareše

Ø  do funkce zapisovatele a pokladníka p. Jindřicha Kolesu

Ø  delegáty s právem hlasovacím na VH TJ Sokol Planá, z.s.: pp. Fiala, Mareš, Moulis, Danko, Blažek, Niebauerová

U 2)  Výbor TO ukládá:

Ø  pp. Fialovi, Marešovi, Kolesovi – předjednat na nejbližší schůzi výboru TJ posílení zastoupení TO ve výboru pro další období na 4 členy v souladu se stanovami TJ Sokol

Ø  p. Dankovi neprodleně jednat s partnery ohledně obnovení výuky tenisu na kurtech (DDM, p.Bařák)

U 3) Výbor TO bere na vědomí:

Ø  návrhy členů výboru TO (viz bod 6) ke zlepšení fungování TO a rovnoměrnějšímu zapojení členů do činnosti

Ø  termín další VS – 8.2.2018 v 17:00 ve Fitu

 

Zapsal: Jindřich Kolesa