2. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 29. 3. 2018

04.04.2018 13:39

Zápis

z 2. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 29. 3. 2018

Přítomni: Danko, Fiala, Kolesa, Mareš, Blažek, Šulcová

Omluven: Moulis

Program:

1.     Zahájení, kontrola usnesení

2.    Termínovka TO na rok 2018

3.    Zahájení sezóny, termíny brigád

4.    Setkání Planých

5.    Tenisový kemp

6.    Inventarizace majetku TO

7.    Různé

 

1)    Schůzi zahájil p.Fiala, přivítal členy výboru TO. Následně byl odsouhlasen program schůze. Uložené usnesení U 2 bylo splněno.

Ø  Tenisový oddíl je zastoupen čtyřmi členy v devítičlenném výboru TJ Sokol

Ø  DDM bude využívat kurty 3, 4 a 5, předběžně vždy v pátek 14 – 17 hodin

2)   Byla sestavena termínová listina pro nadcházející sezónu. Kromě soutěží družstev dorostu a mužů dle rozpisu Krajského tenisového svazu se uskuteční 3 registrované turnaje, dále turnaje mužů, žen a dříve narozených, 2 turnaje pro členy oddílu a turnaj dětí. Termínová listina je přílohou tohoto zápisu.

3)   Zahajovací brigády na úpravě povrchů kurtů a úklidu areálu proběhnou ve dnech 7. a 8. 4., dále pak 14. – 15. 4. V rámci těchto brigád bude možno zaplatit oddílové příspěvky na rok 2018 a doplatit částky za neodpracované brigády v roce 2017.

Ø  regulace potoka – předseda projedná s Vodoservisem možnost zemních prací, podle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu

Ø  současně bude řešeno i oplocení studny a oprava pletiva poškozeného pádem stromu

Ø  sůl na posyp kurtů

4)   Setkání Planých se uskuteční 23. 6. 2018. Podle předběžné dohody se starostkou:

Ø  TO poskytne kurty a zázemí pro tuto akci dle požadavků města

Ø  TO zajistí dostatečný počet lidí na zajištění organizace

Ø  TO zajistí 6 mužů a 6 žen pro reprezentaci Plané

5)   Byly navrženy 2 termíny pro uskutečnění tenisového kempu na Šumavě. 24. – 29.7. nebo

7. – 12. 8. Nutno zjistit, zda je v uvedených termínech volná kapacita, následně po projednání s rodiči definitivně rozhodnout. Maximální počet frekventantů tenisového kempu je 12.

6)   Proběhla aktualizace soupisu majetku TO. Je nutné doplnit u některých položek o pořizovací ceny – zajistit z faktur u hospodářky TJ p. Mandové

7)   Různé:

Ø  Mareš – informace o příspěvku města na činnost TJ Sokol. Pro rok 2018 obdrží TJ Sokol dotaci ve výši 150.000 Kč

Ø  Blažek – zahájena oprava laviček, domluveno pískování a nátěr (Moulis), prověřit možné dodání dřevěných částí formou např. sponzorského daru od StoraEnso. Akce proběhne po částech

Ø  Danko – soupisky družstev nahlásit do 20.4., kapitáni družstev

Ø  Nutná kontrola případně revize hasicích přístrojů

 

Usnesení:

U 4)  Výbor TO schválil:

Ø  Termínovou listinu a obsazení kurtů pro sezónu 2018

Ø  Kapitány pro soutěže družstev – dorost Bartoš, muži Danko

Ø  Propůjčení zázemí a kurtů pro akci města „Setkání Planých“ s termínem konání 23. 6. 2018.

U 5)  Výbor TO ukládá:

Ø  P. Fialovi – prověřit možnost dodání dřevěných částí na opravu laviček, projednat s majitelem areálu v Železné Rudě možný termín pro uskutečnění tenisového kempu pro děti a mládež, jednat s Vodoservisem o možnosti zemních prací pro regulaci potoka

Ø  P. Dankovi – zajistit kontrolu (případně revizi) hasicích přístrojů

Ø  P.Marešovi – dle příslibu dodat sůl na posyp kurtů

 

 

Zapsal: Jindřich Kolesa