Valná hromada 2016

09.03.2016 14:12

Zápis

z valné hromady Tenisového oddílu Planá konaná dne 16.1.2016 v zasedací místnosti MěÚ Planá

 

Přítomno: 28 členů TO

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Odsouhlasení programu
 3. Zpráva o činnosti TO za rok 2015, členská základna
 4. Hospodaření v r. 2015
 5. Návrh činnosti a výdajů TO na r. 2016
 6. Dotace a příspěvky na r. 2016
 7. Diskuse a závěr

 

 1. a    2.  Zahájení a odsouhlasení programu

Místopředseda Tenisového oddílu Planá pan Jaromil Mareš přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. Dále nechal hlasovat o programu, všichni souhlasili s navrženým programem.

 

 1. Zpráva o činnosti TO TJ Sokol Planá za r. 2015

Zprávu přečetl předseda TO Planá pan Pavel Fiala. Zpráva je přílohou zápisu.

Tenisový oddíl měl v r. 2015 registrováno 139 řádných členů. Do 14 let 59 členů, od 15 do 18 let 8 členů, nad 18 let 72 členů. TO TJ Sokol Planá měl v r. 2015 3 družstva v registrovaných soutěžích – jedno smíšené družstvo v kategorii mladších žáků, které v krajské soutěži skončilo na 4. místě, druhé smíšené družstvo v kat. starších žáků vyhrálo a třetí smíš. družstvo v kat. dospělých bylo šesté. Tři družstva mužů reprezentovala plánský tenis v neregistrované soutěži DC pro oblast Tachov. V 1. skupině družstvo „Planá A“ zvítězilo, ve 2. skupině „Planá B“ obsadilo 5. místo a družstvo „Planá C“ bylo osmé. Členové TO se též zúčastnili několika registrovaných i neregistrovaných turnajů mimo naše město.

TO Planá pořádal tyto turnaje: 25.4.2015  oddílový turnaj (zahájení sezóny), 6.6.2015  8. ročník otevřeného turnaje v tenisu žactva a mladšího dorostu v rámci dne dětí (DDM), 14.6.2015  Ladies Cup – oddíl. turnaj žen, 4.7.2015 Veterán Cup, 5.7.2015 Turnaj generací, 22.8.2015 Planá Open – muži ve dvouhrách a čtyřhrách, 30.8.2015 Babolet Open –  turnaj žen dvouhry a čtyřhry, 5.9.2015 krajské finále DC – TO  TJ Sokol Planá poskytl kurty, zázemí a personál na finálový turnaj neregistrovaných Daviscupových mužstev západočeské oblasti zúčastnilo se 8 mužstev z Plzeňského a Karlovarského kraje, 12.9.2015 oddílový turnaj (ukončení sezóny). Od 4. do 6.7.2015 byly uspořádány oslavy 30. výročí založení kurtů v Plané. Součástí oslav byl turnaj veteránů, generační turnaj, dovednostní soutěže a večerní program s hudbou. Poděkování za pomoc při organizaci oslav patří těmto členům TO – Vlastovi Blažkovi, Romanovi Mandovi, Tondovi Peklovi, Pavlu Moulisovi, Mílovi Marešovi, Václavu Sládkovi, Vl. Kulířovi st., Janu Dankovi a dalším.

Práce s mládeží: uspořádali jsme spolu s DDM Planá pod vedením Mirky Vláškové 8.  ročník turnaje žactva a dorostu, kterého se zúčastnilo 45 dětí z celého Tachovska. Dále pod hlavičkou DDM trénovaly dvě skupiny dětí ve věku 6 až 12 let pod vedením pana Jiřího Bařáka. 11 dětí – mladší dorost vedl František Šilhavý. Žáky hrající registrovanou soutěž tréhoval Jan Danko.

V roce 2015 bylo na kurtech a  zařízení areálu odpracováno celkem 1874 brigádnických hodin. Proběhla celková rekonstrukce pergoly, na které členové oddílu odpracovali 297 brigádnických hodin.

Výbor Tenisového oddílu Planá po celou sezónu koordinoval a zajišťoval chod tenisového oddílu, připravoval a organizoval akce a turnaje v sezóně 2015. Na pravidelných schůzích řešil problémy, připravoval materiály a podněty pro jednání na schůzích TJ Sokol Planá. Ze všech schůzí byl vždy proveden zápis, který je k nahlédnutí na webových stránkách oddílu.

Zprávu o činnosti TO Planá bere valná hromada na vědomí.

 

4) Hospodaření v r. 2015

Hospodaření v r. 2015 okomentovala Zdeňka Šulcová a Pavel Fiala a je přílohou zápisu. Příjmy celkem za rok 2015 jsou 206 483 Kč. Výdaje činí 238 012 Kč, zůstatek k 31.12.2015 je 126 816 Kč. 

Zprávu o hospodaření bere valná hromada na vědomí.

 

5) Návrh činnosti a výdajů na r. 2016

Informace podal Pavel Fiala. Plánované příjmy za klubové příspěvky 60 tis. Kč, nájemné 15 500 Kč, pořádání turnajů 30 000 Kč, dotace ČUS 21 500 Kč, dotace a příspěvky na činnost od Města Planá 82 000 Kč – celkem příjmy 209 000 Kč. Plánované výdaje na r. 2016 – materiál na činnost 42 000 Kč, nájemné 35 000 Kč, pořádání turnajů 30 000 Kč, správce 50 000 Kč, energie, voda, plyn, odpady 23 000 Kč, opravy, údržba 29 000 Kč. Celkem výdaje 209 000 Kč. V tomto roce plánuje oddíl TO pořízení dřevěného stolu do pergoly, zhotovení fasády na klubovně, regulaci potoka a další práce spojené s trvale udržitelným rozvojem areálu.

Návrh rozpočtu na rok 2016 se bere na vědomí.

 

6) Dotace a příspěvky na r. 2016

Tento bod okomentoval Pavel Fiala. Již jsme poslali ČUS žádost o dotaci na 23 000 Kč. Od Města Planá budeme žádat 82 000 Kč. Pavel Fiala upozornil na změnu v počtu odpracovaných brigádnických hodin od roku 2016. Dospělí odpracují 5 hodin a zaplatí 200 Kč za 1 neodpracovanou brig. hodinu. Dvě brigádnické hodiny musí odpracovat každý než začne tenisová sezóna. Děti musí odpracovat dvě brigádnické hodiny, za neodpracované brig. hodiny zaplatí 100 Kč.

 

7) Diskuse

Do diskuse se přihlásil pan Basák. Jeho příspěvek se týkal tématu placení neodpracovaných brigádnických hodin v případě, že člen je po celou sezónu nemocen a celou sezónu nehraje. Pavel Fiala – je třeba vždy v takovémto případě nahlásit výboru T6O, že z důvodů nemoci nemůže člen odpracovat brig. hodiny! Toto učinit již během sezóny.

 

Předseda TO Pavel Fiala ukončil schůzi v 16.30 hod. a pozval přítomné na malé občerstvení.

 

Zapsala Marie Plešáková dne 17.1.2016

 

Usnesení

z valné hromady Tenisového oddílu Planá konané dne 16.1.2016 v zasedací místnosti MěÚ Planá

 

 

U 1 – Valná hromada TO bere na vědomí:

 1. zprávu o činnosti TO v r. 2015
 2. zprávu o hospodaření TO v r. 2015
 3. návrh činnosti na r. 2016
 4. zhodnocení akce 30. výročí založení kurtů

 

U 2 – Valná hromada TO schválila:

 1. program valné hromady