Valná hromada 2017

14.01.2017 00:00

Zápis

z valné hromady Tenisového oddílu Planá konané dne 14.1.2017

 

Přítomno: 22 členů

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Odsouhlasení programu
  3. Zpráva o činnosti v r. 2016, členská základna, výchova mládeže
  4. Hospodaření v r. 2016 – nákup materiálu a vybavení
  5. Návrh činnosti a výdajů v r. 2017, příspěvky na r. 2017
  6. Dotace a příspěvky Města Planá a ČUS na rok 2017
  7. Diskuse a závěr

 

1. a 2.  Zahájení a odsouhlasení programu

Pan Jindřich Kolesa přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem. Pro takto navržený program hlasovalo 22 členů.

3. Zpráva o činnosti v r. 2016, členská základna, výchova mládeže

Zprávu okomentoval předseda TO Planá Pavel Fiala. Zpráva je přílohou zápisu.

Tenisový oddíl měl v r. 2016 107 řádných členů. Do 15 let 31 členů, od 15 do 18 let 10 členů a 66 dospělých členů.

Sportovní činnost: Tenisový oddíl TJ Sokol Planá měl v roce 2016 v registrovaných soutěžích ČTS tři družstva. Družstvo v kategorii mladších žáků obsadilo ve své skupině oblastní soutěže 6. místo. Družstvo v kategorii starších žáků obsadilo ve své skupině oblastní soutěže 4. místo. Družstvo mužů  obsadilo ve své skupině poslední místo a sestoupilo o třídu níž. Čtyři družstva mužů reprezentovala plánský tenis v neregistrované soutěži DC pro oblast Tachov. V první skupině naše družstvo „Planá A“ skončilo na 6. místě. Ve 2. skupině pak družstvo „Planá B“ obsadilo 2. místo a družstvo „Planá C“ obsadilo 3. místo, „Planá D“ 6. místo. Členové TO, zvláště pak děti a dorost se účastnili několika registrovaných i neregistrovaných turnajů mimo Planou.

TO Planá pořádal tyto turnaje:  Zimní liga 2016 – pořádaly se tři turnaje v hale Mar. Lázní, 23.4.2016 oddílový turnaj (zahájení sezóny), 2.7.2016 Veterán Cup, 9. – 11.7.2016 registrovaný turnaj starších žákyň, 6.- 8.8.2016 registrovaný turnaj starších žáků, 13.- 15.8.2016 registrovaný turnaj mužů, 20.8.2016 Planá-Open-tenisový turnaj mužů ve dvouhrách a čtyřhrách, 3.9.2016 Babolet Open-tenisový turnaj žen ve dvouhrách a čtyřhrách, 10.9.2016 Krajské finále DC- TO TJ Sokol Planá již potřetí v řadě poskytla kurty, zázemí a personál na finálový turnaj neregistrovaných Daviscupových mužstev mužů západočeské oblasti. Účastnilo se celkem 6 mužstev z Plzeňského a Karlovarského kraje. Tenisový oddíl zakončil sezónu oddílovým turnajem dne 16.9.2016.

 Registrované turnaje v Plané: Tenisový oddíl uspořádal v roce 2016 poprvé v historii klubu registrované turnaje, a to v kategorii starší žákyně a starší žáci a muži.

Obsazenost a tenisová úroveň byla velmi dobrá a pořadatelskému týmu byla nejednou vyslovena pochvala za přípravu a organizaci.

Práce s mládeží : Po dlouhodobém pořádání dětského turnaje u příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme v roce 2016 tento turnaj u nás nepořádali, nebylo společné volno v jarní termínové listině. V létě 2016 jsme přerušili spolupráci s DDM. Důvodem byly neúměrné a pro naši organizaci nesplnitelné požadavky a představy trenéra tenisového kroužku při DDM. Organizačně a prostorově bychom v současné době nebyli schopni vyhovět nárokům pana Bařáka. Nenašli jsme momentálně přijatelné východisko a děti organizované jen pouze DDM u nás od podzimu 2016 netrénovaly. S DDM jsme ve spojení a budeme se snažit najít společně řešení, abychom mohli opět pro plánské děti poskytovat naše sportoviště. Skupina žáků hrající registrované soutěže se připravuje stále celoročně pod vedením pana Jana Danka.

Mimosportovní činnost: V roce 2016 bylo na kurtech a zařízení areálu odpracováno celkem 401 brigádnických hodin. Po celou sezónu probíhaly nutné opravy a úpravy na objektech, dvorcích a v okolí kurtů.

Práce výboru: Výbor koordinoval a zajišťoval po celou sezónu chod tenisového oddílu. Připravoval a organizoval akce a turnaje v sezóně 2016. Na pravidelných schůzích řešil vše související s prací a činností TO a připravoval materiál a podněty pro jednání na schůzích TJ Sokol Planá. Ze všech schůzí výboru TO byl vždy proveden zápis, který je k nahlédnutí na webových stránkách oddílu.

Dne 15.11.2016 požádal o uvolnění z funkce výboru pan Vladislav Kulíř ml.. Výbor TO byl dle stanov doplněn novým členem tak, aby byl zachován volený počet zástupců. Funkci ve výboru přijal a do konce volebního období bude jeho právoplatným členem pan Pavel Moulis.

Zprávu o činnosti TO Planá bere valná hromada na vědomí.

 

4. Hospodaření v r. 2016, nákup materiálu a vybavení

Příjmy celkem za rok 2016 byly 170 736 Kč, výdaje činily 185 300 Kč, schodek rozpočtu je 14 564 Kč.               

Zprávu o hospodaření bere valná hromada na vědomí.

 

5. Návrh činnosti a výdajů v roce 2017, příspěvky 2017

Tento bod okomentoval Pavel Fiala. Tréninky mládeže se od ledna do března odehrávají v hale. V dubnu zahájíme činnost na antukových kurtech. V květnu a v červnu budou probíhat registrované soutěže a plánujeme turnaj dětí. V prázdninovém období je naplánován turnaj seniorů, registrované turnaje starších žáků, dorostu a mužů. Otevřené turnaje neregistrovaných mužů (Planá Open) a žen (Babolet), oddílové turnaje ve smíšených čtyřhrách. Od října do konce roku 2017 zimní příprava dětí a dorostu v hale.                                                                                                             

Plánujeme nákupy běžných potřeb k údržbě kurtů a areálu. Chtěli bychom zdokonalit zázemí pro diváky před kurty číslo 1 a 2. Během roku bude ještě rozhodnuto o tom, zda vyměnit nebo opravit lavičky na kurtech.  V plánu je oprava podezdívky budovy šaten. Pokud budou příhodné podmínky (nízký stav vody v letním období) pustíme se do plánované regulace potoka a výstavby dokonalejší hráze pro zajištění dostatku vody pro kropení kurtů.

Návrh činnosti na r. 2017 se bere na vědomí.

 

6. Dotace a příspěvky Města Planá a ČUS na rok 2017

V roce 2017 se budeme znovu spoléhat na příspěvky nejen od členů, ale i na dotace a příspěvky z ČTS a města Planá. Požádáno je pro všechny oddíly TJ o celkem 225 000 Kč na činnost, údržbu a rozvoj.

Výše příspěvků od členů TO Planá pro rok 2017 zůstává v takové výši jako dosud, to platí i pro neodpracované brigádnické hodiny. Problém je stále s placením příspěvků v tom smyslu, že je členové platí pozdě anebo vůbec.  Příspěvky musí být zaplaceny do konce dubna a to na účet. Pokud člen nehraje v daném roce z jakýchkoliv důvodů, musí požádat výbor TO o pozastavení členství, ale je nutné zaplatit členský příspěvek, který činí 50 Kč!

7) Diskuse, hlasování o návrzích a závěr schůze

Pan Pavel Fiala informoval přítomné o tom, že od května 2016 platí nové stanovy Tělovýchovné jednoty Sokol Planá, v případě zájmu je možné do nich nahlédnout.

Všechny návrhy vzali přítomní členové na vědomí.

Pan Brzický a pan Hlava – souhlasí s tím, aby se platilo do daného termínu, ale mělo by se to připomínat na stránkách oddílu. Také by se na stránky měl pravidelně psát počet odpracovaných brigádnických hodin všech členů, aby byl přehled. Pan Sládek zdůraznil, že příspěvky TO nejsou tak velké, aby je někdo nemohl zaplatit. Pan Šilhavý upozornil na stromy, které mohou poničit pergolu u klubovny. Dále je třeba, aby Město Planá pravidelně čistilo rigol na východní straně kurtů a posekali tam trávu. Naposledy Plánské služby vyčistily rigol v r. 2015. Také stromy již zasahují větvemi přes ploty kurtů, měly by se ořezat. Předseda Pavel Fiala bude tuto připomínku pana Šilhavého řešit na výborové schůzi TO.

Předseda TO Pavel Fiala ukončil schůzi v 16:45 hodin a pozval přítomné na malé občerstvení.

 

Zapsala Marie Plešáková dne 15.1.2017