Valná hromada 2018

23.02.2018 09:13

Zápis

z valné hromady Tenisového oddílu Planá konané dne 20.1.2018

 

Přítomno: 25 členů TO

Omluven: Pavel Moulis

 

Navržený program:

1)      Zahájení schůze

2)      Odsouhlasení programu schůze

3)      Zápis o činnosti v roce 2017; členská základna

4)      Hospodaření za rok 2017

5)      Návrh činnosti a výdajů v roce 2018

6)      Volba mandátové a volební komise

7)      Volba nového výboru TO

8)      Diskuse, závěr schůze

Ad 1) Zahájení schůze

Členskou schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda TO Planá Pavel Fiala.

Ad 2) Odsouhlasení programu

Pan Fiala seznámil členy s navrženým programem a nechal o něm hlasovat. Pro takto navržený program hlasovalo všech přítomných 25 členů.

Ad 3) Zápis o činnost TO za rok 2017 okomentoval předseda TO Pavel Fiala a zpráva je přílohou zápisu. Tenisový oddíl měl v roce 2017 registrováno 95 řádných členů, kteří zaplatili členský a oddílový příspěvek. Počet členů do 15 let byl 25, od 15 do 18 let byl 10, nad 18 let bylo 60 členů.

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá měl v roce 2017 v registrovaných soutěžích ČTS tři družstva-družstvo starších žáků, družstvo v kategorii dorostu a družstvo v kategorii dospělých. Tři družstva mužů reprezentovala plánský tenis v neregistrované soutěži DC pro oblast Tachov.

Turnaje pořádané TO Planá – 6.5.2017 Oddílový turnaj, 1.7.2017 Veterán CU, 5.-6.7. turnaj starších žáků, 8.-9.7.2017 turnaj dorostu, 22.-23.7.2017 turnaj mužů, 19.8.2017 Planá Open-tenisový turnaj mužů ve dvouhrách a čtyřhrách, 26.8.2017 Babolet Open tenisový turnaj žen ve dvouhrách a čtyřhrách, 7.10.2017 Oddílový turnaj.

Tenisový oddíl uspořádal v roce 2017 tři registrované turnaje, a to v kategorii starší žákyně a žáci, dorost a muži. Obsazenost a tenisová úroveň, jakož i atmosféra byla opět skvělá.

Práce s mládeží – skupina žáků hrající registrované soutěže se připravuje stále celoročně pod vedením pana Jan Danka. V tomto roce jsme poprvé uspořádali pro naše mladé naděje letní tenisový kemp.

Mimosportovní činnost – v roce 2017 bylo na kurtech a zařízení areálu odpracováno celkem 725 brigádnických hodin. Po celou sezónu probíhaly nutné opravy na objektech, dvorcích a v okolí kurtů.

Práce výboru – výbor koordinoval a zajišťoval po celou sezónu chod tenisového oddílu. Připravoval a organizoval akce a turnaje v sezóně 2017. Na schůzích řešil vše související s prací a činností TO a připravoval materiál a podněty pro jednání na schůzích TJ Sokol Planá. Ze všech schůzí výboru TO byl vždy proveden zápis, který je k nahlédnutí na webových stránkách oddílu. Po celu dobu volebního období, se všichni členové výboru svědomitě starali o svěřené úkoly. Své funkce vykonávali podle svých nejlepších schopností a možností. Všem členům výboru pan předseda poděkoval za spolupráci v r. 2017.

V závěru tohoto bodu zavzpomínal na dlouholetého člena a výborného tenistu, trenéra, přítele a kamaráda Lukáše Kulíře, který v roce 2017 odešel do tenisového nebe.

 

Ad 4) Hospodaření v roce 2017

Tento bod opět okomentoval Pavel Fiala, a je přílohou zápisu. Zůstatek k 1.1.2017 byl na účtě TO 116 252 Kč, příjmy oddílu  celkem 169 945 Kč, výdaje oddílu celkem byly 156 390 Kč, zůstatek k 31.12.2017 je 129 807 Kč.

Ad 5) Návrh činnosti a výdajů na rok 2018

Plánovaný rozpočet TO TJ Sokol Planá na rok 2018 – příjmy celkem – 149 000 Kč.

Plánované výdaje TO TJ Sokol Planá na rok 2018 – 149 000 Kč

Podrobně zpracovaný materiál k tomuto bodu je přílohou zápisu. Pro takto navržený rozpočet na rok 2018 hlasovalo 25 členů.

Návrh plánu činnosti, nákupů a oprav na rok 2018 je podrobně okomentován v příloze tohoto zápisu. V roce 2017 budou probíhat jako každý rok tréninky mládeže v zimním období, dále – zahájení antukové sezóny, registrovaná soutěž mladších žáků, registrovaná soutěž dorostu, registrovaná soutěž dospělých, tenisový turnaj seniorů, registrovaný turnaj ml. žáků, dorostu, mužů, tenisový turnaj Planá open-muži, tenisový turnaj Babolet open-ženy, oddílový turnaj 1x ženy, oddílový turnaj 2x smíšené čtyřhry, tréninky mládeže v podzimním období.

Pořizovat budeme jako každý rok tenisové míčky – od svazu a zakoupíme koště na dvorce a tenisovou síť. Budeme opravovat poškozený plot po pádu smrku v r.2017. Dále budeme muset opravit fasádu budovy šaten – podezdívka. Budou nutné meliorační úpravy na přírodním přívodu vody a odborné posouzení stávající zeleně v areálu. Také zakoupíme kombinovaný žebřík, abychom mohli dělat drobné opravy na střeše klubovny a šaten.

Ad 6) Volba mandátové a volební komise

Předsedou mandátové komise byl navržen pan Jaromil Mareš – pro 24 členů, zdržel se 1 – Mareš. Dalším členem mandátové komise byl navržen pan Vlastimil Blažek – pro 24 členů, zdržel se 1 – Blažek.

Předsedou volební komise byl navržen pan Jindřich Kolesa – pro 24 členů, zdržel se 1 – Kolesa. Členem volební komise byl navržen pan  Jan Krynický – pro 24 členů, zdržel se 1 – Krynický.

Předseda mandátové komise připomněl, že je přítomno 25 členů a tito členové splňují podmínku volit a být voleni. Pouze Josef Šlapák, kterému je 15 let může volit, ale nesmí být volen.

 

 

Ad 7) Volba nového výboru TO

Kandidátní listiny byly rozdány všem přítomným a předseda volební komise seznámil s pravidly voleb. Předseda mandátové komise upozornil na nepřítomnost jednoho člena výboru Pavla Moulise, který byl ze schůze omluven a kandidaturu přijal, může tedy být volen.

Po sečtení hlasů volební komisí, konstatoval předseda komise pan Kolesa, že všechny hlasy jsou platné a přečetl 7 jmen nově zvoleného výboru TO : Jan Danko, Jaromil Mareš, Jindřich Kolesa, Pavel Fiala, Pavel Moulis, Vlastimil Blažek a Zdeňka Šulcová. Dále se předseda komise dotázal přítomných, zda někdo z nich odmítá pracovat ve výboru TO. Nikdo se nepřihlásil, všichni jsou ochotni pracovat ve výboru TO. Předseda mandátové komise oznámil, že výsledek voleb je právoplatný.

Předseda TO pan Pavel Fiala poděkoval oběma komisím a oznámil, že první schůze nově zvoleného výboru se bude konat ve čtvrtek 25.1.2018 a na této schůzi bude zvolen předseda a místopředseda TO na roky 2018 – 2021.

Ad 8) Diskuse a závěr schůze

Pan Pavel Fiala poděkoval za práci ve výboru dlouholeté člence výboru TO Marii Plešákové.

Paní Basáková měla dotaz, proč se neopraví celý plot na kurtech po pádu stromu, který ho poškodil. Odpověděl Pavel Fiala – v roce 2015 jsme začali uvažovat o opravě celého oplocení, připravili jsme několik návrhů, ale nebylo nám toto schváleno tělovýchovnou jednotou Sokol. Ale stejně se nyní bude muset plot opravit kvůli spadlému stromu. Bude to dost nákladná akce, předpokládáme, že oprava s materiálem a prací bude stát přibližně 350 tis. Kč.

Pan Pavel Fiala poděkoval všem přítomným za účast a hladký průběh voleb výboru TO a popřál hodně úspěchů nejen v tenisové činnosti a schůzi ukončil v 15.15 hodin.

 

Zapsala M. Plešáková dne 22.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z valné hromady Tenisového oddílu Planá dne 20.1.2018

 

U 1 – valná hromada TO bere na vědomí:

1.       Zprávu o činnosti TO v roce 2017

2.       Zprávu o hospodaření v roce 2017

 

 

 

U 2 – valná hromada TO schválila:

1.       navržený program

2.       návrh rozpočtu na rok 2018

3.       mandátovou komisi

4.       volební komisi

 

 

U 3 – valná hromada TO ukládá výboru TO:

1.       svolat na 25.1.2018 schůzi výboru TO