Zápis z 12. schůze výboru

28.07.2015 07:05

Zápis

z 12. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 21. 7. 2015

Přítomni: Pavel Fiala, Jan Danko, Jindřich Kolesa, Zdeňka Šulcová, Marie Plešáková

Omluveni: Vladislav Kulíř ml.

Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Rekapitulace nákladů spojených s oslavami 30. výročí otevření kurtů, odsouhlasení způsobu vyúčtování jednotlivých položek 3. Dokončení rekonstrukce pergoly, oprava tréninkových stěn, vybudování střechy nad skladem MTZ, oplocení vpusti do studny, oprava dřevníku, kultivace stromů a porostů 4. Návrh na zakoupení dřevěných stolů a lavic pod pergolu 5. Kalendář akcí v měsíci srpnu a září-příprava na turnaje 6. Různé, diskuse

Ad 1) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 12. schůzi TO a seznámil přítomné s programem schůze. Všichni členové výboru s programem jednohlasně souhlasili.

Ad 2) P. Fiala hodnotil akci „30. výročí založení kurtů v Plané“. Vše proběhlo tak, jak bylo naplánováno a hodnocení ze strany náhodných návštěvníků i pozvaných hostů bylo kladné. P. Fiala poděkoval všem, kdo s akcí pomáhali a poděkování napsal i do Plánského měsíčníku č. 8/2015. Dále P. Fiala seznámil s rozborem vyúčtování, které bude odevzdáno paní Mandové. Se způsobem vyúčtování souhlasí všichni přítomní (Fiala, Danko, Mareš, Kolesa, Šulcová, Plešáková).

Ad 3) Prvořadým úkolem je oprava tréninkových stěn, kterou musíme udělat během 14 dnů, jedná se o oškrábání a nový nátěr – zajistí Wurm, Kolesa, Kolesová.

Dokončení rekonstrukce pergoly (podhled) zhotoví Fiala a Mareš dne 1. a 2. 8.2015

Nákup armovací sítě na oplocení vpusti do studny – zajistí Fiala a Mareš dne 1. a 2. 8. 2015

Vybudování střechy nad skladem MTZ – práce provede Moulis Pavel, Manda, Danko dne 26. 7. 2015

Kultivovat porost v prostoru areálu. Z. Šulcová zjistí čí je pozemek v prostoru u potoka. Kultivace a oprava dřevníku bude prováděna souběžně a to na konci antukové sezony 2015 (říjen).

Ad 4) P. Fiala dal návrh na zakoupení dřevěných dvou stolů (0,8 x 3 m) a lavic s opěrkami. Oddíl by zakoupil dřevo a zakázku bychom dali truhláři – 6 hlasů pro (Fiala, Danko, Mareš, Kolesa, Šulcová, Plešáková)

J. Danko dal návrh na přestavění a úpravu baru v klubovně. Zajistí se tím větší prostor pro zázemí obsluhy i pro veřejný prostor – pro 6 hlasů (Fiala, Danko, Mareš, Kolesa, Šulcová, Plešáková)

Ad 5) Kalendář akcí:

1. 8. 8. 2015 Ladys Cup – čtyřhry žen, ředitelka turnaje je Zdeňka Šulcová

2. 22. 8. 2015 O pohár města Planá – ředitel Danko, Mareš

3. 29. 8. 2015 Babolet – ředitelka Věra Kulířová

4. 5. 9. nebo 12. 9. 2015 – požádáme o pořádání Krajského finále Davis Cup na kurtech v Plané – 6 hlasů pro (Fiala, Danko, Mareš, Kolesa, Šulcová, Plešáková)

Ad 6) Různé – J. Kolesa informoval o turnaji mladších žáků v Klatovech, velice dobře se umístili Štrobl, Šlapák, Kapolka. Náklady na startovné uhradí TO TJ Sokol Planá. V 19.15 hod. ukončil Pavel Fiala schůzi a poděkoval členům výboru za účast.

 

Usnesení

z 12. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 21.7.2015

 

U 35) Výbor TO bere na vědomí

* kladné hodnocení akce „30. výročí založení kurtů v Plané“

* kalendář akcí na měsíc srpen a září 2015

* informace o turnaji mladších žáků v Klatovech

 

U 36) Výbor TO schválil

* program 12. schůze

* vyúčtování akce „30 let založení tenisových kurtů v Plané“

* zakoupit materiál na stoly a lavice do pergoly a zadat zhotovení truhláři

* přestavět a upravit bar v klubovně

 

U 37) Výbor TO ukládá

* opravit tréninkové stěny - (Wurm, Kolesová, Kolesa)

* dokončit rekonstrukci pergoly (podhled) – (Fiala, Mareš)

* nakoupit armovací sítě na oplocení vpusti do studny – (Fiala, Mareš)

* vybudovat střechu nad skladem MTZ – (Moulis Pavel, Manda Roman, Danko Jan)

* zjistit vlastníka pozemku v prostoru u potoka (Šulcová) a kultivovat porost v prostoru areálu kurtů (výbor + členové TO)

 

Zapsala M. Plešáková