Zápis z 13. schůze výboru

30.09.2015 06:14

Zápis

ze 13. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 10.9.2015

Přítomni: Jan Danko, Pavel Fiala, Jindřich Kolesa, Marie Plešáková, Zdeňka Šulcová

Omluveni: Vladislav Kulíř ml., Jaromil Mareš

Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Představení nové vedoucí Domu dětí a mládeže Planá, práce s mládeží 3. Přestupy, hostování, uspořádání registrovaného turnaje v r. 2016 4. Výchova mládeže 5. Brigády a zazimování areálu TO

Ad 1) Předseda TO Planá Pavel Fiala zahájil 13. schůzi výboru TO a seznámil přítomné s programem schůze. Všichni členové výboru s programem jednohlasně souhlasili.

Ad 2) Novou vedoucí Domu dětí a mládeže v Plané je Líbalová Daniela. Byla seznámena s tím, jak probíhají tenisové kurzy pro děti, placení příspěvků, frekvence tréninků atd. Děti z DDM mají od Tenisového oddílu Planá zdarma pronajaté kurty, a to vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek.. Po odevzdání přihlášky jsou děti členy Tělovýchovné jednoty Sokol Planá a to na celý kalendářní rok. Na místě byla odsouhlasena a podepsána žádost o bezplatném pronájmu kurtů pro potřeby DDM.

Ad 3) Pan Fiala informoval, že v listopadu se otevírají přestupové termíny. Máme zájem o tři hráče-Daniela Kováře, Ondřeje Bartoše a Renatu Pavlasovou. Do konce října tohoto roku proběhne společné jednání s SK Skalník, na kterém se pokusíme dohodnout nejlepší možné přestupové podmínky. Případné finanční kompenzace za výchovné nebude klub TJ Sokol Planá hradit.

Ad 4) Pavel Fiala – je třeba připravit a pracovat na dlouhodobé koncepci výchovy a přípravy mladých tenistů. Pokud chceme zachovat dvě mládežnická družstva, je třeba najít nové talenty pro družstvo mladších žáků. Pro rok 2016 dorostla generace do starších žáků, mladší žáci jsou jenom 3. Je nutné provést nábor a oslovit zájemce i z okolních klubů. Dále pak se pokusíme vybrat některé žáky a žákyně, kteří navštěvují kurzy pod hlavičkou DDM.

22. 9. 2015 se uskuteční schůzka s rodiči, kde společně probereme zimní přípravu registrovaných žáků.

Ad 5) Jan Danko – připravujeme se na 1. podzimní brigádu, a to dne 3.10.2015. Druhá brigáda je naplánovaná na 17.10.2015. Závěrečný oddílový turnaj se bude konat 26.9.2015.

Výbor TO odsouhlasil termín schůzky s rodiči a termíny podzimních brigád – 5 hlasů pro.

 

Usnesení

ze 13. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 10.9.2015

 

U 38) Výbor TO bere na vědomí

  • Seznámení se s novou vedoucí DDM paní Danielou Líbalovou
  • Informace o placení příspěvků žáků, členství žáků
  • Informace o přestupech, financování
  • Informace o koncepci nastupující generace

 

U 39) Výbor TO schválil

  • Program 13. schůze TO
  • Termín schůzky s rodiči 22.9.2015
  • Termíny podzimních brigád a posledního oddílového turnaje dne 26.9.201