Zápis z 14. schůze výboru

05.11.2015 12:58

Zápis

ze 14. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 22.10.2015

Přítomni: Danko Jan, Fiala Pavel, Kolesa Jindřich, Kulíř Vladislav ml., Mareš Jaromil, Plešáková Marie, Šulcová Zdeňka

Program: 1. Kontrola uložených úkolů 2. Placení příspěvků a brig. hodin 3. Úprava počtu odpracovaných brig. hodin 4. Úprava ceny za neodpracované brig. hodiny 5. Trénování a turnaje  v zimním období 6. Termín výroční schůze 7. Návrh činností na rok 2016.

Ad 1) Kontrola uložených úkolů

 • oprava tréninkové stěny (Wurm, Kolesová, Kolesa)-splněno
 • dokončení rekonstrukce pergoly, podhled (Fiala, Mareš)-splněno
 • armovací síť na oplocení vpusti do studny byla nakoupena (Fiala, Mareš)-splněno
 • střecha nad skladem MTZ (Moulis Pavel, Manda Roman, Danko Jan)-splněno
 • zjištění vlastníka pozemku v prostoru u potoka (Šulcová)-splněno

Úkol kultivovat porost v prostoru areálu kurtů byl plněn dle možností všemi členy výboru a členy TO.

Ad 2) Placení příspěvků a neodpracovaných brigádnických hodin

Příspěvky jsou placeny hotově p. Plešákové, nebo na účet TJ Sokol Planá.

Ad 3) Úprava počtu odpracovaných brigádnických hodin

Ad 4) Úprava ceny za neodpracované brigádnické hodiny

Problém je se zaplacením neodpracovaných brigádnických hodin. Členové oddílu často nestihnou odpracovat určený počet brigádnických hodin. Potom je nutné neodpracované hodiny zaplatit. Pro rok 2015 neodpracovali brigádnické hodiny tyto osoby: Basák Karel-7 hodin (1050 Kč), Dusil Miroslav-5 hodin (750 Kč), Kulíř Lukáš-5 hodin (750 Kč), Kadlec Vladimír-4 hodiny (600 Kč), Kňourek Vít-3 hodiny (450 Kč), Kroupová Sophie-5 hodin (750 Kč), Malík Roman-7 hodin (1050 Kč), Manda Marek 2 hodiny (300 Kč), Mareš Vojtěch- 1 hodina (150 Kč), Veselý Jan-4 hodiny (600 Kč).

Tyto neodpracované brigádnické hodiny je nutno zaplatit do 31.12.2015 – pro 7 (Danko, Fiala, Kolesa, Kulíř, Mareš, Plešáková, Šulcová).

Výbor tenisového oddílu rozhodl snížit počet brigádnických hodin pro dospělé a dorost ze 7 hodin na 5 hodin od roku 2016, při neodpracování těchto hodin bude muset člen zaplatit za 1 neodpracovanou hodinu 200 Kčpro hlasovalo všech 7 členů výboru (Danko, Fiala, Kolesa, Kulíř, Mareš, Plešáková, Šulcová).

Výbor tenisového oddílu rozhodl snížit počet brigádnických hodin pro děti z 5 hodin na 2 hodiny a při neodpracování zaplatí za 1 hodinu 50 Kčpro hlasovalo 7 členů výboru (Danko, Fiala, Kolesa, Kulíř, Mareš, Plešáková, Šulcová).

Dále výbor tenisového oddílu schválil, že člen tenisového oddílu může začít hrát na kurtech po odpracování 2 brigádnických hodin – pro hlasovalo 7 členů výboru (Danko, Fiala, Kolesa, Kulíř, Mareš, Plešáková, Šulcová).

Výbor tenisového oddílu ukládá Marii Plešákové a Jindřichu Kolesovi zabývat se členskou základnou – rozdělit dospělé, děti, dorost, děti z DDM, vytvořit tabulky pro lepší orientaci  placení příspěvků, brig. hodin atd.

Ad 5) Trénování a turnaje v zimním období

Děti budou v zimním období hrát v nafukovací hale pod vedením trenéra Jana Danka. Žáci se mohou hlásit na 3 zimní turnaje do Mariánských Lázní.

Zimní tenisový seriál pro muže je naplánovaný v prosinci, lednu, únoru a v březnu. Ženy si do příští schůze rozmyslí, zda chtějí také dělat zimní turnaje.

Ad 6) Termín výroční schůze TO

Termín výroční schůze je naplánován na sobotu 16.1.2016 od 15 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v Plané – pro 7  (Danko, Fiala, Kolesa, Kulíř, Mareš, Plešáková, Šulcová).

Ad 7) Návrh činností na rok 2016

Na příští schůzi se bude projednávat program činností a akcí na rok 2016, proto si členové výboru připraví svoje návrhy, jaké akce (sportovní i pracovní) by se mohly realizovat.

 

Usnesení

Ze 14. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 22.10.2015

 

U 40) Výbor TO bere na vědomí

 • splnění uložených úkolů z 12. a 13. schůze TO
 • informace o placení příspěvků
 • seznam členů, kteří nezaplatili neodpracované brigádnické hodiny
 • informace o trénování žáků v zimním období
 • informace o zimních turnajích pro dospělé

 

U 41) Výbor TO schválil

 • zaplatit neodpracované brigádnické hodiny do 31.12.2015
 • snížit počet brigádnických hodin pro dospělé a dorost na 5 hodin
 • za 1 neodpracovanou brigádnickou hodinu (dospělí a dorost) zaplatí 200 Kč
 • snížit počet brigádnických hodin pro děti na 2 hodiny
 • za 1 neodpracovanou hodinu (děti) zaplatí 50 Kč
 • člen tenisového oddílu může začít hrát tenis na kurtech po odpracování 2 brigádnických hodin (děti, dorost, dospělí)
 • termín výroční schůze Tenisového oddílu Planá

U 42) Výbor TO ukládá

 • M. Plešákové a J. Kolesovi zajistit větší přehlednost stavu členské základny
 • připravit si návrhy činnosti na r. 2016

 

Zapsala M. Plešáková