Zápis z 15. schůze výboru

17.12.2015 20:57

Zápis

z 15. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 24.11.2015

Přítomni: Danko Jan, Fiala Pavel, Kolesa Jindřich, Kulíř Vladislav ml., Mareš Jaromil, Plešáková Marie, Šulcová Zdeňka

Program: 1. Kontrola uložených úkolů 2. Žádost člena TO o prominutí zaplacení neodpracovaných brigádnických hodin 3. a 4. Povinné odpracování 2 brigádnických hodin a možnost odpracování rodinným příbuzným.

Ad 1) Kontrola uložených úkolů

* zajistit větší přehlednost stavu členské základny (Plešáková, Kolesa) – splněno

Ad 2) Dlouholetý člen TO požádal výbor TO o prominutí platby za neodpracované brigádnické hodiny z důvodů nemoci (nebyl hrát po celou sezónu tenis). Pro dodatečné zaplacení neodpracovaných hodin – pro 5, 1 se zdržel, 1 proti.

Ad 3) Výbor TO rozhodl, zachovat pro rok 2016 povinné odpracování 2 hodin před prvním hraním (před sezónou) na kurtech-toto platí pro děti, dospělé, dorost a důchodce-pro 7.

Ad 4) Každý člen je povinen odpracovat sám za sebe 2 brigádnické hodiny, zbylé 3 hodiny za něj může odpracovat přímý rodinný příbuzný, který je zároveň členem TO – pro 6, 1 se zdržel.

 

Usnesení

z 15. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 24.11.2015

 

U 43) Výbor TO bere na vědomí

* splnění uložených úkolů ze 14. schůze TO

U 44) Výbor TO schválil

* dodatečné zaplacení neodpracovaných brig. hodin – člen TO

* od r. 2016 musí každý člen TO (děti, dospělí, dorost a důchodci) povinně odpracovat 2 brig. hodiny před prvním hraním (před sezónou) na kurtech

* od r. 2016 je každý člen TO povinen odpracovat sám za sebe 2 brig. hodiny, zbylé 3 za něj může odpracovat přímý rodinný příbuzný, který je členem TO.