Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 2 /2018

30.04.2018 18:54

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 2 /2018

 

Dne 5. 4. 2018

 

Přítomní: p. Kašpar, Mareš, Šmejkal, Danko, Kolesa, Nekovář, Janovec

Omluveni: Čengery, Fiala

Předáno razítko: p.Nekovář  => p.Mareš

P. Mareš předal informaci o dotaci města Planá pro TJ Sokol Planá, která činí pro letošní rok  150.000 Kč.

Zprávy oddílů:

LO – sezóna ukončena soustředěním cvičitelů lyžování na Brčálníku

VO – uskutečněn Velikonoční turnaj za účasti 15 lidí

KČT – vrcholí příprava Plánské 50 (21.4.), trasy připraveny, 2 členky získaly osvědčení „Cvičitel turistiky“

TO – končí zimní tréninky mládeže v hale, brigády na přípravě kurtů pro letní sezónu 7., 8., 14. a 15. dubna, od 28. 4. začínají krajské soutěže dorotu a dospělých

P. Janovec – žádost o změnu termínů schůzí výboru TJ na třetí resp. čtvrtý čtvrtek v měsíci – bude projednáno na příští výborové schůzi

Smlouvu pro správce tenisového areálu dodat p. Mandové do příští schůze

P. Nekovář – chybí usnesení z valné hromady TJ Sokol – dodat

Hospodářka za p. Mandovou – prověřit stav, zajistit do 15.5.1018

Úkoly z minulé schůze:

Inventura a evidence majetku musí proběhnout do 31. 5. 2018

Nastavení pravidel evidence majetku. Stanovení cenového limitu  pro povinnost evidovat.
Pravidla pro odpisy majetku. Kontrola a doplnění inventárních knih oddílů. To vše do řádné schůze, dne 5. 4. 2018 – přesouvá se na květnovou VS. Oddíly přinesou na tuto schůzi inventární knihy!!

Zajistit změnu statutárních zástupců u Rejstříkového soudu v Plzni.
Zaslat usnesení z Valné hromady se všemi náležitostmi (předsednictvo jmenovitě s daty narození a s adresou bydliště)

 

 

Zapsal: Kolesa