Povinnosti správce

POVINNOSTI SPRÁVCE TO SOKOL PLANÁ

1.       Organizovat a evidovat brigády

A) podle potřeby, především před zahájením sezony, v jejím průběhu a po skončení sezony. V kompetenci správce je přidělovat práci (soupis činností připraví TO), zajistit vydání a odevzdání nářadí.

B) evidence brigádnických hodin musí být zveřejněna na nástěnce, včetně seznamu možných prací při brigádách.

 

2.       Udržovat

A) v řádném stavu budovu, sklady a inventář (sítě, lajnovačky, košťata, hadice apod.). Drobné opravy provádět dle možností osobně, ostatní zajistit po dohodě s výborem TO.

B) zajistit pravidelné očištění a úklid košťat proti povětrnostním vlivům (seznámit hráče před hraním).

 

3.       Po celou sezonu udržovat povrchy dvorců

A) kropení dvorců (vyžadovat od hráčů před hrou a po hře)

B) dle potřeby vyspravení povrchu dvorců  !včetně lajn! (možnost zajištění při brigádě)

C) pravidelná likvidace mechu a plevelů v prostorách areálu (možnost zajištění při brigádě)

D) dle potřeby zajistit čištění přívodu do studny a vyčištění  studny (možnost zajištění při brigádě)

E) pravidelná kontrola vypnutí čerpadla (2ks) ve studni, osvětlení v sociálním zařízení a uzamčení areálu

F) zajistit sekání trávy uvnitř areálu

 

4.       Umožnit hraní veřejnosti za úplatu

A) zpřístupnit areál veřejnosti po domluvě se správcem

B) dohlédnout na přípravu kurtů, případně instruovat o úklidu a kropení dvorců a kontrolovat, aby byli členové TO i cizí !zapsáni do sešitů! (před hraním)

C) vést přesnou evidenci příjmů za pronájmy dvorců

D) jedenkrát měsíčně provést vyúčtování vůči výboru TO

E) v případě nesplnění povinností u hráčů nahlásit výboru TO, který rozhodne o případném potrestání

 

5.       Oplocení

A) kontrolovat uchycení pletiva a zajišťovat případné opravy (možnost zaj. při brigádě)

                                               DO DOBY REALIZACE NOVÉHO OPLOCENÍ

B) zajišťovat uchycení pletiva u povrchu dvorců (proti lítání míčků ven z dvorců)

 

6.       Udržovat pořádek

A) v prostorách soc. zařízení, šatnách a klubovně

B) pravidelně vyprazdňovat odpadové koše a popelníky

 

7.       Po skončení sezony zajistit v areálu (zorganizovat při brigádě)

A)odpojení přívodu vody a el.energie

B) zajistit WC proti zamrznutí

C) úklid plůtků, hadic, laviček, stolů a dalšího inventáře (sítě do objektu)

D) vytažení hráze z potoka

E) zabezpečení plastových lajn na zimu (zatěžkat)

 

8.       !! Jednoznačnou prioritou správce musí být péče o kurty a o areál, nikoli občerstvení členů TO a hostů !!