Stanovy TJ SOKOL Planá

Tělovýchovná jednota sokol Planá z.s.

S T A N O V Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Poslání a úkoly
 3. Členství, práva a povinnosti členů
 4. Orgány Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 5. Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 6. Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 7. Předsednictvo Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 8. Kontrolní komise
 9. Oddíly Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 10. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení
 11. Právní postavení a majetek Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 12. Členské příspěvky Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.
 13. Oddílové příspěvky
 14. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Základní ustanovení

 1. Tělovýchovná jednota Sokol Planá z.s. je dobrovolným spolkem fyzických osob provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.
 2. Tělovýchovná jednota Sokol Planá z.s. je registrován v spolkovém rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 313
 3. Celý název zapsaného spolku je: Tělovýchovná jednota Sokol Planá z.s.  (dále jen TJ)
 4. TJ spolčuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, kteří přijali společný název a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společné prosazování svých zájmů.
 5. Základními organizačními jednotkami TJ jsou oddíly.
 6. Sídlo TJ je v ul. Revoluční č.p. 217, Planá 348 15. Tato adresa je pravidelným místem pro přijímání korespondence a písemností.

II. Poslání a úkoly

 1. TJ organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces. Zatím účelem a podle těchto stanov plní zejména tyto hlavní úkoly:
 1. vytváří předpoklad pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy ve svých oddílech a pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany, zvláště pak mládež
 2. vytváří vhodné podmínky pro výkonnostní růst sportovně nadané mládeže, avšak nikoliv na úkor masových nebo rekreačních forem tělesné kultury
 3. buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná zařízení a tím vytváří materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost
 4. zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně veškerého majetku, který je v jejím vlastnictví
 1. TJ, zejména v místě svého působení, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci se zastupitelskými orgány města, jinými organizacemi a sponzory tělovýchovné činnosti.

 

III. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem TJ se může stát každá osoba, která vysloví souhlas s posláním a úkoly TJ a zaváže se dodržovat její stanovy. Mládež do věku 15 let včetně se může stát členem TJ pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 2. Členství v TJ je podmíněno členstvím v některém z oddílu v TJ a lze je založit podáním písemné přihlášky u výboru příslušného oddílu. Členství vzniká schválením přihlášky výborem příslušného oddílu.
 3. Člen TJ může být členem více oddílů.
 4. Základní práva členů jsou:
 1. účastnit se sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ jako celku a to za podmínek těchto stanov. V případě účasti v soutěžích pořádaných ČUS a ostatními svazy, též za podmínek jejich soutěžních řádů
 2. uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů TJ
 3. požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření orgánů TJ
 4. od 15 let volit a od 18 let být volen do všech orgánů v rámci TJ
 1. Základní povinnosti člena jsou:
 1. plnit úkoly vyplívající ze stanov, přijatých směrnic a přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánů TJ
 2. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti
 3. řádně a včas platit členské příspěvky TJ a příspěvky oddílu, případně i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ a oddílech, pokud tak rozhodl příslušný orgán podle stanov
 1. Členství v TJ a oddílu zaniká:
 1. zrušením – tzn. vystoupením ze strany člena
 2. úmrtím člena
 3. ukončením členství ve všech oddílech TJ
 4. nezaplacením členského a oddílového příspěvku (to ani v přiměřené lhůtě, kterou mu výbor TJ, nebo oddílu stanoví)
 5. zánikem oddílu, nebo TJ

IV. Orgány TJ

 1. Orgány TJ jsou:
 1. valná hromada
 2. výbor TJ
 3. předsednictvo TJ
 4. členská schůze oddílu
 5. výbor oddílu
 6. předsednictvo oddílu
 7. kontrolní komise

V. Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada, kterou tvoří delegáti oddílů. Jejich počet je úměrný počtu členů příslušných oddílů. Valná hromada se schází 1krát za rok. Pokud o její svolání požádá předseda TJ, výbor TJ, předseda kontrolní komise, nebo 1/6 všech členů starších 15 let, musí být svolána nejpozději do 15 dnů od písemného podání takového podnětu.
 2. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách TJ, zejména pak:
 1. rozhodnutí o změně názvu a symboliky
 2. stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti
 3. schvalování, rušení či změnu ve stanovách TJ
 4. volba členů kontrolní komise
 5. schvalování výroční zprávy, rozpočtu, hospodaření s majetkem a kontrolní zprávy
 6. rozhodnutí o zániku oddílu, nebo TJ, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku
 7. schválení výboru TJ a navrženého předsednictva TJ

 

 

VI. Výbor TJ

 1. Výbor TJ je výkonným orgánem TJ
 2. Ve výboru TJ jsou zastoupeny všechny oddíly TJ. Počet zástupců oddílů je úměrný počtu členů v jednotlivých oddílech. Tyto zástupce volí členové příslušného oddílu na své členské schůzi.
 3. Výbor TJ volí ze svých členů předsedu, 1. a 2. místopředsedu
 4. V případě, že se jednání výboru TJ nemůže stálý člen výboru zúčastnit, má oddílový výbor právo vyslat ze svého středu náhradníka, ten však nemá ve výboru TJ právo hlasovací.
 5. Výbor oddílu TJ má právo i v průběhu mezi řádnými valnými hromadami svého zástupce ve výboru TJ odvolat a delegovat jiného člena z oddílového výboru.
 6. Výbor TJ zajišťuje činnost TJ mezi řádnými zasedáními valné hromady a při své práci se řídí stanovami, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu.
 7. V čele výboru TJ stojí předseda, který výbor TJ svolává zpravidla 1krát za měsíc. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda a to v pořadí v jakém byli zvoleni.
 8. Výbor TJ plní zejména tyto úkoly:
 1. řídí činnost TJ ve všech oblastech a vede o ní písemné záznamy
 2. stanovuje rozpočet TJ, způsob krytí nákladů na údržbu, provoz a rozvoj
 3. rozděluje volné finanční prostředky získané činností TJ na činnost jednotlivých oddílů TJ
 4. řídí plán výstavby a oprav majetku TJ
 5. rozhoduje o pronájmu majetku TJ
 6. sleduje a kontroluje, zda je svěřený majetek řádně využíván
 7. zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními a jinými organizacemi, podniky a fyzickými či právnickými osobami
 8. rozhoduje o ustanovení a zrušení oddílů TJ
 9. zajišťuje zákonnou archivaci dokumentů TJ
 10. připravuje zprávy o činnosti a hospodaření TJ
 11. zajišťuje plnění úkolů plynoucí z usnesení valné hromady

VII. Předsednictvo TJ

 1. Předsednictvo TJ tvoří statutární zástupci TJ
 2. Předsednictvo TJ tvoří předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda
 3. Předsednictvo TJ je voleno z členů výboru TJ
 4. V případě odstoupení člena předsednictva TJ je zvolen nový člen předsednictva z členů výboru TJ

VIII. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je orgán pro provádění kontroly všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných ve všech orgánech TJ. Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky, členy a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí, nebo přijímat finanční či jiná plnění. Každý člen je povinen na požádání kontrolní komise poskytnout pravdivé a úplné údaje, vyjádření, požadované písemnosti nebo jiné doklady. S výsledkem kontrolní činnosti seznamuje kontrolní komise především výbor TJ. Celkovou zprávu připravuje pro řádnou valnou hromadu TJ. Pokud z kontrolních zjištění vyplyne podezření na spáchání trestného činu, nebo přečinu, je povinností kontrolní komise na to upozornit příslušné orgány dle trestního řádu.
 2. Členy kontrolní komise volí valná hromada TJ, ti si pak ze svého středu zvolí předsedu
 3. V případě odstoupení člena kontrolní komise v období mezi řádnými valnými hromadami TJ, mají zbylí členové právo kooptovat nového člena z řad členů TJ. V případě, že jednorázově odstoupí všichni členové kontrolní komise, musí předseda TJ svolat do 15 dnů mimořádnou valnou hromadu, na které bude zvolena nová kontrolní komise.
 4. Členové kontrolní komise mají právo se účastnit jednání výboru TJ
 5. Předseda kontrolní komise má právo:
 1. navrhovat výboru TJ opatření
 2. v případě zjištění závažného porušení stanov či zákonných předpisů svolat mimořádnou valnou hromadu

IX. Oddíly TJ

 1. Oddíly TJ mají povahu autonomních samosprávných celků, které pověřují TJ svým zastupováním podle ustanovení těchto stanov.
 2. Každý oddíl TJ si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný proces podle pravidel daného sportovního odvětví a podmínek soutěžního řádu příslušných svazových orgánů.
 3. Nejvyšším orgánem oddílu TJ je členská schůze. Do její pravomoci náleží:
 1. volit a odvolávat výbor oddílu TJ
 2. schvalovat pravidla pro přijímání nových členů a ukončení členství
 3. rozhodovat o vyloučení člena z oddílu TJ
 4. stanovovat výši oddílových příspěvků
 5. stanovovat hlavní směry sportovní činnosti, rozhodovat o podmínkách v soutěžích
 6. projednávat a schvalovat zprávu o činnosti oddílu, včetně stavu hospodaření a rozpočtu
 7. schvalovat plán činnosti a rozpočet
 8. rozhodnout o zániku či vystoupení oddílu z TJ, ovšem s ohledem na majetkové vyrovnání
 9. volit své zástupce do valné hromady a výboru TJ
 10. volit své zástupce do příslušných svazových orgánů
 1. Členská schůze se koná zpravidla 1krát za rok, v případě potřeby i vícekrát, pokud o to požádá předseda oddílu, výbor oddílu, výbor TJ nebo 1/3 členů příslušného oddílu starších 15 let.
 2. Výbor oddílu TJ je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí schváleným plánem činnosti, rozpočtem, stanovami TJ, směrnicemi TJ a řády, nařízeními a pravidly příslušných svazových orgánů. Výbor oddílu TJ s e schází zpravidla 1krát za měsíc.
 3. Výbor oddílu TJ zejména:
 1. připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu
 2. předkládá zprávy a informace o své činnosti členské schůzi oddílu a výboru TJ
 3. dohaduje s výborem TJ podmínky o užívání majetku TJ a jeho údržbu a opravy
 4. projednává s výborem TJ rozpočet a hospodaření
 5. rozhoduje o přijetí nového člena oddílu
 6. rozhoduje o pozastavení členství člena oddílu
 7. navrhuje ukončení členství člena oddílu
 8. navrhuje výši členských příspěvků
 9. připravuje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže a rozhoduje o registraci svých členů
 10. rozhoduje o uvolnění svých členů do jiných svazových oddílů
 11. schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílů a navrhuje jejich odměnu ke schválení TJ

X. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

 1. Volba všech orgánů v rámci TJ se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.
 2. Volební období do výboru TJ a výborů oddílů je čtyřleté.
 3. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nejméně 2/3 z přítomných delegátů (členů) valné hromady (členské schůze) s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje postavení na kandidátní listině.
 4. Není-li v termínu stanoveném k zahájení valné hromady přítomen nadpoloviční počet delegátů a u členské schůze oddílu nadpoloviční počet členů s právem volby, řídící schůze počká 30 minut. Poté je valná hromada či členské schůze usnášeníschopná při libovolném počtu přítomných delegátů či členů.
 5. Výbor TJ, výbory oddílů a jednání kontrolní komise jsou usnášeníschopná, je-li přítomný nadpoloviční počet členů příslušného orgánu.
 6. Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů.
 7. Člen kontrolní komise nemůže být členem výboru TJ, její předseda pak ani členem výboru oddílu.
 8. Členové orgánů, kteří ztratili důvěru svých členů nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, mohou být odvolání orgánem, kterým byli zvoleni, popřípadě orgánem vyšším.

XI. Právní postavení a majetek TJ

 1. TJ je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou – je právnickou osobou. TJ může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Výbor TJ svěřuje majetek TJ, který sám nespravuje do péče jednotlivých oddílů, nebo jej pronajímá na základě smluv jiným právnickým, nebo fyzickým osobám.
 2. Je-li pro právní úkon právním řádem předepsaná písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů. Právní úkon jménem TJ potvrzený dvěma statutárními zástupci se považuje za platný právní úkon. Podpisové právo vybraných dokumentů může výbor TJ upravit organizačním a podpisovým řádem TJ.
 3. Za TJ jejím jménem jedná předseda TJ, nebo pověřený statutární zástupce, který má k tomu příslušné oprávnění udělené předsedou TJ.
 4. Majetek TJ tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
  Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
 1. členské a oddílové příspěvky a poplatky fyzických členů
 2. příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti
 3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 4. příspěvky, dotace svazových orgánů na zajištění soutěží a akcí organizovaných pod hlavičkou TJ
 5. příspěvky, dotace sportovních organizací, nebo státu na krytí provozu a údržby a pořízení investic
 6. příspěvky a podpory jiných organizací a jednotlivců
 7. dary
 1. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výbor TJ oprávněn zřídit pouze jedno pokladní místo – pokladnu TJ. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor TJ závazné obecně právní přepisy.
 2. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá výbor TJ pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazového pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody.

XII. Členské příspěvky členů TJ

 1. Členské příspěvky TJ stanoví výbor TJ a jsou závazné pro všechny členy TJ. Každý člen TJ je povinen zaplatit za členství v TJ členský příspěvek. Stanovení výše, způsobu a termínu platby příspěvků TJ je v kompetenci výboru TJ.

XIII. Oddílové příspěvky členů

 1. Výši oddílových příspěvků a termíny splatnosti stanovují oddíly svými vnitřními směrnicemi a pravidly. Rozhodování o způsobu využití oddílových příspěvků a ostatních finančních prostředků určených pro činnost a trvalý rozvoj oddílu je v kompetenci výboru příslušného oddílu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tělovýchovná jednota Sokol Planá z.s. pokračuje ve své činnosti jako právnická osoba na základě schválení těchto stanov valnou hromadou Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v spolkovém rejstříku Krajského soudu v Plzni, kde je Tělovýchovná jednota Sokol Planá z.s. zapsán pod spisovou značkou L 313.
 2. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Planá z.s.

 

 

 

V Plané dne 18. února 2016

 

 

 

Předseda                                1. místopředseda                   2. místopředseda

Karel Kašpar                           Pavel Fiala                              Václav Nekovář

--------------------------               -------------------------                -------------------------