1. výborová schůze 2014

03.02.2014 15:07

Zápis

z 1. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 23.1.2014

 

Přítomni - dle prezenční listiny: Danko Jan, Fiala Pavel, Kolesa Jindřich, Kulíř Vladislav ml., Mareš Jaromil,  Plešáková Marie, Šulcová Zdeňka

 

Program: 1. Volba předsedy a místopředsedy Tenisového oddílu Planá, 2. Volba dvou členů TO do výboru TJ Sokol Planá, 3. Rekonstrukce plotu a oprava zdi v pánských sprchách 4. Stanovy TJ Sokol Planá

 

ad 1) Dosavadní předseda Vl. Kulíř ml. nechal zvolit nového předsedu TO – navržen byl Fiala Pavel – pro hlasovalo 6 členů výboru, zdržel se 1 (Pavel Fiala).

Dále nechal hlasovat o novém místopředsedovi – navržen byl Jaromil Mareš, dosavadní místopředseda – pro hlasovalo 6 členů výboru, zdržel se 1 (Jaromil Mareš).

 

ad 2) Nový předseda Pavel Fiala navrhl dva členy do výboru TJ Sokol, kteří se budou  zúčastňovat schůzí výboru TJ Sokol Planá. Kandidáty jsou Jindřich Kolesa – pro hlasovalo 6 členů, 1 se zdržel (Jindřich Kolesa) a Pavel Fiala – pro hlasovalo 6 členů výboru, zdržel se 1 (Pavel Fiala).

Tito dva členové výboru budou v kontaktu s výborem Tělovýchovné jednoty Sokol Planá a budou se pravidelně 1x za měsíc zúčastňovat schůzí a budou informovat výbor TO o důležitých bodech probíraných na těchto schůzích.

Diskutovalo se o dotacích od Města Planá. Proč jsme dostali od Sokola  pro tento rok méně, I toto bude diskusí na valné hromadě TJ Sokol 6.2.2014. J. Mareš a Z. Šulcová mají za úkol zjistit pravidla rozdělování dotací od Města Planá.

 

ad 3) Vznikla diskuse k plánované opravě plotu na tenisových kurtech. Stav plotu zhodnotil zámečník p. Ludvík. Plán je takový, že by se začalo  s výměnou sloupků a každý rok by se udělala jedna strana. Opravu by zaplatil TJ Sokol Planá. Toto bude diskusí na dalších jednáních výboru TO.

TJ Sokol Planá  přislíbil, že zajistí opravu zdi v pánských sprchách, kde voda prosakuje zdí. Bylo by dobré toto připomenout na valné hromadě TJ Sokol.

Pan Kolesa –  prověříme stav čerpadla a možná by se mělo pořídit ještě jedno záložní čerpadlo.

Vl. Kulíř ml. – jestli chce pan Bařák mít v létě pro děti zajištěné kurty, měl by předložit požadavek a výbor TO ho posoudí.

 

ad 4) P. Fiala připomněl členům, aby si pozorně přečetli stanovy TJ Sokol Planá. Vl. Kulíř ml. je rozešle všem členům výboru TO a do příští schůze TO (4.2.2014) si je prostudují.

 

 

Usnesení

z 1. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 23.1.2014

 

U 1) Výbor TO schválil

- nového předsedu TO Planá Pavla Fialu

- nového místopředsedu TO Planá Jaromila Mareše

- nové členy do výboru TJ Sokol Jindru Kolesu a Pavla Fialu

 

U 2) Výbor TO bere na vědomí

- plánovanou opravu plotu

- plánovanou opravu zdi pánských sprch

 

 

U 3) Výbor TO ukládá

- Z. Šulcové a J. Marešovi - zjistit pravidla rozdělování dotací od Města Planá

- správcům - prověřit stav čerpadla na kurtech

- V. Kulířovi ml. - rozeslat členům výboru Stanovy TJ Sokola Planá

 

 

Zapsala M. Plešáková 27.1.2014

 

 

 

…………………………………………..                            ……………………………………

Pavel Fiala                                                                             Jaromil Mareš