Provozní řád

Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání tenisového areálu
Tělovýchovné jednoty Sokol Planá

 

1. V tenisovém areálu jsou vítáni všichni návštěvníci, kteří dodržují pravidla slušného chování a řídí se pokyny níže uvedenými.

2. Povinností všech návštěvníků tenisového areálu je seznámit se s ustanoveními Provozního řádu.

3. Ve všech prostorách klubu všichni návštěvníci areálu udržují čistotu a pořádek. V prostorách kurtů (kleci) je přísný zákaz kouření. Pro kuřáky je vymezen venkovní prostor před klubovnou.

4. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložený v šatnách, na tenisových dvorcích a jiných místech areálu. Doporučujeme všem, aby doklady, peníze, mobily a jiné cennosti neponechávali bez dohledu a věnovali jim patřičnou pozornost.

5. Návštěvník vstupuje a pohybuje se po areálu na vlastní nebezpečí a při svém jednání je povinen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.     

6. Děti mladší 15 let mohou tenisové kurty používat pouze za přítomnosti osoby starší 18 let.

7. Za dodržování provozního řádu, odpovídá správce tenisových kurtů.

 

Hrací řád

I. Tenisové dvorce jsou v sezóně otevřeny denně:

Po – Pá:   14.00 hod. – 20.00 hod.

So – Ne:   09.00 hod. – 20.00 hod.

Hra mimo provozní dobu je možná pouze po předchozí dohodě hráče se správcem nebo v případě konání mimořádných akcí.

 

II. Rezervace kurtů je možná prostřednictvím správce podle následujících zásad :  

1. každý  zájemce  o hru na tenisových kurtech si rezervuje požadovaný hrací čas zápisem do knihy kurtu, telefonicky či osobně přímo u správce tenisových kurtů.

2. je možno si rezervovat hrací čas pouze 1 týden dopředu, tzn. ne dříve než 7 dní před požadovaným  zahájením  hry. Záznamy s delším než  týdenním  časovým předstihem je možno provést pouze v odůvodněných případech (turnaje, řízené tréninky apod.) a jen po dohodě se správcem.

3. Každý člen klubu má právo si dlouhodobě rezervovat hrací čas, ne však více než 4 hodiny v týdnu, pokud není dohodnuto jinak.

 

III. Vstup na kurt je návštěvníkovi povolen pouze po zaplacení poplatků uvedených v ceníku pro danou sezónu. Pro členy klubu platí, že musí mít zaplacený členský příspěvek a odpracované 2 brigádnické hodiny. 

IV. Vstup na tenisové kurty je povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi, která neničí hrací povrch a ve vhodném sportovním oblečení. Při hře hráči dodržují zásady slušného chování. Zvláště je nutné se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních projevů.  

 

V. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na  suchém a prašném kurtu.

 

VI. Zjistí-li hráči škodu v prostoru kurtu, je povinen ji ihned nahlásit správci. To samé ujednání platí v případě vzniku škody v průběhu hry.

 

VII. Délka základní hrací jednotky je 90 minut (včetně času na úpravu kurtu). Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději 15 minut od začátku rezervované hrací jednotky. V opačném případě mohou kurt využít další zájemci.

 

VIII. Po skončení hry je hráč povinen kurt uklidit – srovnat povrch do roviny pomocí dřevěného hrabla a následně kurt zamést po celé jeho ploše a v případě potřeby jej i pokropit. 

IX. Na dvorcích je nutno udržovat čistotu a pořádek. Odpadky (zejména PET láhve) je nutno vyhazovat do nádob k tomu určených. 

 

X. Za dodržování hracího řádu odpovídá správce, v případě jeho nepřítomnosti jím osoba určená.