3. výborová schůze 2014

20.04.2014 21:11

Zápis

ze 3. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 26.3.2014

 

Přítomni: Pavel Fiala, Jindřich Kolesa, Vladislav Kulíř ml., Jaromil Mareš, Jan Danko, Zdeňka Šulcová,

Marie Plešáková – omluvena, nemoc

 

Hosté: p. Ladislav Průcha - zástupce Tenisového svazu, Jiří Bařák,

 

Program:

1. Zahájení schůze

2. Odsouhlasení programu schůze

3. Body a úkoly uložené na poslední schůzi

4. Zpráva ze schůze výboru TJ Sokol Planá

5. Práce s mládeží pro rok 2014

6. Práce s mládeží pro rok 2014 (termíny soutěže, tréninkový plán)

7. Náměty na schůzi TJ Sokol Planá

8. Závěrečná ustanovení, zápis

9. Ukončení schůze

 

ad 1) Pavel Fiala zahájil schůzi a přivítal pana Ladislava Průchu a vysvětlil výboru důvod jeho přítomnosti. Pan Průcha se zúčastnil schůze tenisového výboru na základě stížnosti pana Bařáka, že tenisový oddíl nepodporuje práci s mládeží i když na tuto činnost dostává od Tenisového svazu finanční příspěvky.

 

ad 2) Program schůze byl odsouhlasen.

 

ad 3) S firmou Šebek a Mráz je domluveno prošetření zatékání vody z pánských sprch do obvodového zdiva. Posypová sůl je zajištěna.

 

ad 4) P. Fiala, J. Kolesa a J. Mareš seznámili tenisový výbor s průběhem schůze výboru TJ Sokol Planá.

 

ad 5) Registrace mladších žáků je zajištěna a zaplacena, průkazy byly předány p. Bařákovi. Hostování D. Kováře v družstvu mladších žáků je také zajištěno a povoleno.

Soupiska družstva ml. žáků byla projednána, jako kapitán družstva byl navržen p. V. Kapolka a zástupce paní Z. Čepičanová. Výbor TO osloví p. Kapolku a pí. Čepičanovou a projedná s nimi podmínky soutěže.

P. Fiala dojedná modelové utkání s TK Skalník Mar. Lázně před mistrovským utkáním.

 

ad 6) Návrh tréninkových časů od vedoucí DDM p. Vláškové přečetl p. Fiala. Výbor souhlasí s návrhem DDM kurt č. 4 a 5 v plném rozsahu (14.00 – 17.00) kurt č. 3 po individuální dohodě s předsedou a nebo správcem a pí. Vláškovou.

 

ad 7) Pan Bařák seznámil výbor TO se svojí vizí ohledně soutěže mladších žáků a dalších soutěžích, o tréninku v letošním roce i v letech příštích.

Pan Bařák byl seznámen se závěry výboru TO ohledně kapitánů družstva ml. žáků a modelovém zápasu s TK Skalník ML.

ad 8) TO zatím kandidáta na druhého správce nemá. Od 1.4.2014 máme pouze jednoho správce J. Danka. Do doby než se vybere druhý správce se výbor postará o systém služeb v areálu TO.

 

Bude nutné pokácet stromy v areálu TO                                 -  zajistí p. Fiala.

Bude domluveno zapůjčení válce od Plánských služeb s.r.o. - do 14 dnů zajistí p. Kolesa

Opravu našeho vlastního válce                                                - zajistí p.Fiala

Je třeba zakoupit novou tenisovou síť                                     - zajistí p. Kulíř.

Opatření reklamních plachet na oplocení areálu předběžně projedná p. Mareš.

 

ad 9) P. Fiala ukončil schůzi a připomněl, že další schůze výboru TO bude v dubnu 2013.

 

Usnesení

z 3. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 26.3.2014

 

U 6) Výbor TO bere na vědomí

- splnění uložených úkolů (podání inzerátu do Plánského měsíčníku-2. správce, posypová sůl zajištěna, registrace mladších žáků je zaplacena, hostování D. Kováře v družstvu je povoleno)

- navržení kapitánů družstva ml. žáků – pan V. Kapolka a zástupce paní Z. Čepičanová

- účast pana Ladislava Průchy, zástupce Tenisového svazu na dnešní schůzi

- vizi pana Bařáka ohledně soutěže mladších žáků

 

U 7) Výbor TO schválil

- návrh tréninkových časů od p. Vláškové – kurt č. 4 a 5 bude zamluven pro DDM od 14.00 do 17.00 hod., kurt č. 3 po dohodě s předsedou, nebo správcem a p. Vláškovou

 

U 8) Výbor TO ukládá

- dojednat modelové utkání s TK Skalník Mar. Lázně před mistrovským utkáním

- dále intenzivně hledat 2. správce

- zajistit pokácení stromů v areálu TO

- domluvit zapůjčení válce

- opravit náš válec

- zakoupit novou tenisovou síť

- opatřit reklamní plachty

 

Zapsala Z. Šulcová 5.4.2014

 

 

Pavel Fiala, předseda TO                …………………

 

Jaromil Mareš, místopředseda TO  …………………