4. výborová schůze 2014

29.04.2014 10:10

Zápis

ze 4. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 17.4.2014

 

Přítomni: Zdeňka Šulcová, Marie Plešáková, Pavel Fiala, Jindřich Kolesa, Vladislav Kulíř ml., Jaromil Mareš, Jan Danko

Hosté: p. Bařák, rodiče registrovaných žáků

 

Program:

1. Zahájení schůze 2. Odsouhlasení schůze 3. Body a úkoly z poslední schůze + informace ze schůze TJ Sokol Planá 4. Placení příspěvků, pozastavení členství – hlasování o návrzích  5. Brigády-hodnocení + seznam prací, které je třeba ještě dokončit 6. Termíny soutěží, turnajů-odsouhlasení návrhu, zveřejnění na www 7. Gastronomické vybavení pro klubovnu 8. Setkání s rodiči registrovaných žáků-informace k soutěži družstev 9. Ukončení schůze

 

ad 1) a 2) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 4. schůzi TO a seznámil přítomné s body schůze.

 

ad 3) Úkoly z poslední schůze:

  • Pavel Fiala dojednal modelové utkání s TK Skalník Mar. Lázně před mistrovským utkáním
  • stále se hledá druhý správce – úkol trvá
  • pokácení stromů v areálu TO – splněno, dřevo využije tenisový oddíl
  • válec byl zapůjčen a práce byly vykonány
  • oprava našeho válce je zajištěna na měsíc červen 2014
  • nové sítě byly již zakoupeny
  • reklamní plachty máme slíbeny od Auto Volf a Razka
  • oprava prasklého přívodu potrubí do pánských sprch stála 2600,-

J. Mareš informoval, že máme domluvenou další dodávku soli-mělo by jí být na tuto sezónu dostatečné množství.

Diskutovalo se o možném pokácení borovice, která roste uprostřed areálu a dělá zde nepořádek (padání jehlic). Výbor zamítl žádost o jejím pokácení. Členové výboru se shodli, že bude nutný odborný zásah, při kterém budou odstraněny suché a poškozené větve.

 

Předseda TO P. Fiala seznámil členy výboru o průběhu schůze Sokola Planá.

 

ad 4) Placení příspěvků

M. Plešáková rozešle všem členům výboru seznam členů, kteří zaplatili a kteří dosud nezaplatili příspěvky TO.

POZASTAVENÉ  ČLENSTVÍ:

Výbor TO rozhodl – člen, kterému brání osobní nebo jiné důvody navštěvovat v daném kalendářním roce areál TO a nehodlá tudíž zaplatit oddílový příspěvek, se musí písemně omluvit a to nejpozději k datu, které je stanoveno pro placení oddílových příspěvků (do konce dubna). Získá tím pro jeden kalendářní rok statut člena s pozastaveným členstvím. Člen však musí uhradit členský příspěvek do TJ Sokol Planá (50 Kč dospělí, 30 Kč děti).

Člen se může takto omluvit dva kalendářní roky po sobě jdoucí.

Pokud se bude jednat o dlouhodobější nepřítomnost, vždy písemné žádosti individuálně posoudí výbor TO.

Člen, který bez řádné písemné omluvy nezaplatí oddílové příspěvky 2 roky po sobě jdoucí, se vystavuje riziku nuceného ukončení členství v TJ. Tyto případy bude řešit vždy valná hromada v příslušném kalendářním roce.

 

 

ad 5) Brigády

Správce Jan Danko informoval o průběhu dvou velkých brigád. Konstatoval, že další velká organizovaná brigáda se konat v prvním pololetí tohoto roku již nebude. V areálu je potřeba některé práce ještě dokončit, přehled o nich má správce. S ním si pak každý člen, který nemá dostatek odpracovaných hodin, může dohodnout individuální brigádu.

 

Firmou Mráz z Tachova bylo opraveno prasklé potrubí do pánských sprch, začisťovací práce zajistí brigádně Kulíř V. st.

TJ Sokol Planá povolil oplotit vtok do studny, zajistit bezpečný přístup-cenu oplocení zjistí P. Fiala.

Je potřeba vyčistit stoku vedle kurtu č. 4, zeptat se Plánských služeb zda jí vyčistí – úkol pro Z. Šulcovou, M. Plešákovou

 

ad 6) Termíny soutěží, turnajů – budou zveřejněné na našich webových stránkách.

Termínovou listinu připravil a předložil Jindřich Kolesa.

 

ad 7) Gastronomické vybavení pro klubovnu

Výbor TO odsouhlasil – pořídit novou lednici za 12 900 Kč   - 7 pro

Výbor TO odsouhlasil – pořídit nový sklokeramický dvouvařič za 2 299 Kč – 7 pro

Vladimír Kulíř ml. má inventurní knihu, bude do ní zapisovat nově pořízené vybavení.

Dále je třeba vyměnit fabku s klíči v klubovně – zajistí J. Mareš

 

ad 8) Setkání s rodiči registrovaných žáků-informace k soutěži družstev-přítomen byl i pan Bařák. Proběhlo plánované setkání s rodiči registrovaných žáků. Byly předány písemné termínové listiny a soupisky. Kapitánovi a jeho zástupci byly předány pravidla a řády, pro možnost nastudování. V diskuzi se pak vysvětlilo několik nejasností okolo fungování samotné soutěže družstev. Byla přislíbena úzká spolupráce ze strany výboru a TO.

 

 

ad 9) Ukončení schůze

Předseda TO Pavel Fiala poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi. Další schůzi svolá dle potřeby.

 

Usnesení

ze 4. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 17.4.2014

 

U 9) Výbor TO bere na vědomí

- splnění uložených úkolů (dojednané modelové utkání s TK Skalník M.L., pokácení stromů v areálu TO, práce s vypůjčeným válcem splněny, oprava našeho válce zajištěna na měsíc červen 2014, nové sítě již zakoupeny a reklamní sítě jsou v jednání, opraveno prasklé potrubí do pánských sprch)

 

U 10) Výbor TO schválil

- nepokácet borovici v areálu TO

- zakoupení nové lednice

- zakoupení nového dvouvařiče

 

U 11) Výbor TO rozhodl

- prořezat korunu borovice v areálu TO

- o pozastavení členství na 1 rok – jestliže se člen omluví písemně, ale musí zaplatit členský příspěvek (50 Kč – dospělí, 30 Kč – děti), nemusí zaplatit neodpracované brig. hodiny

- o pozastavení členství na 2 roky – jestliže se člen omluví písemně a výbor TO toto posoudí, ale musí zaplatit členský příspěvek, nemusí zaplatit neodpracované brig. hodiny

- jestliže člen nezaplatí oddílový příspěvek dva roky po sobě a neomluví se, bude se toto řešit na valné hromadě

 

 

U 12) Výbor TO ukládá

- nadále hledat druhého správce-všichni členové TO

- zajistit plošinu (zjistit cenu) na pročištění koruny borovice v areálu TO - Šulcová, Plešáková

- zjistit zda by Plánské služby s.r.o. pročistily strouhu podél kurtu č. 4 - Šulcová, Plešáková

- začišťovací práce po opraveném prasklém potrubí v pánských sprchách zajistí – Kulíř Vl. st.

- zjistit cenu oplocení vtoku do studny – Fiala

- vyměnit fabku v klubovně – Mareš

- doplnit u některých členů TO rodná čísla (pro p. Mandovou) – zajistí Plešivá

Zapsala M. Plešáková 23.4.2014

 

Pavel Fiala, předseda TO                   ……………………………….

 

Jaromil Mareš, místopředseda TO     ……………………………….