Valná hromada 2013

06.03.2013 21:46

Zápis

z valné hromady Tenisového oddílu Planá, konané dne 19.1.2013

 

Přítomno: 21 členů TO dle prezenční listiny

Přítomno: 6 členů výboru TO: Z. Šulcová, M. Plešáková, J. Mareš, V. Kulíř ml., A.Peklo,

J. Danko

Omluven: R. Malík

 ad 1) Úvod

Pan místopředseda J. Mareš zahájil jednání v 17.00 hodin, přivítal přítomné členy TO a seznámil s programem:

1. Úvod

2. Zpráva o činnosti TO za r. 2012

3. Hospodaření za r. 2012

4. Rozpočet na r. 2013

5. Členské příspěvky a brigádnické hodiny

6. Diskuse

 

ad 2) Zpráva o činnosti TO za r. 2012

Zprávu o činnosti přečetl předseda TO V. Kulíř ml. a je přílohou zápisu.

Tenisový oddíl Planá uspořádal 7 turnajů v Plané: oddílový turnaj mixů, 5. ročník otevřeného turnaje v tenise žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí, oddílový turnaj žen, 38. ročník O pohár města Planá, 24. ročník Veterán Cup, 12. ročník Batolat Open a oddílový turnaj mixů.

V soutěži DC pro oblast Tachov se zúčastnili 3 družstva z TO. V 1. skupině obsadilo mužstvo A 5. místo, ve 2. skupině mužstvo B 4. místo a mužstvo C 5. místo.

Oblastního přeboru smíšených družstev dospělých ODO III. B se za TO opět zúčastnilo jedno družstvo, které vyhrálo skupinu a postoupilo do ODO II. B. Členové oddílu se zúčastňovali turnajů také mimo Planou.

Práce s mládeží:

Ve školním roce 2011/2012 pracovali při DDM tři skupiny tenisového kroužku. Děti od 1. třídy až po devátou vedl Jiří Bařák. S výukou dětí pomáhaly p. Kolesová a p. Jelínková.

V tomto školním roce 2012/2013 se otevřely 3 skupiny (34 dětí). Dvě skupiny jsou pod vedením J. Bařáka a 1 skupinu starších dětí povede F. Šilhavý. Výuka bude probíhat v tělocvičně, na kurtech a v aule školy.

Výbor TO se minulou tenisovou sezonu scházel pravidelně a z jednání byl vždy pořízen zápis.

ad 3) Hospodaření za rok 2012

Zprávu o hospodaření za rok 2012 přednesla Z. Šulcová, vyúčtování je přílohou zápisu. Příjmy za r. 2012 jsou 123 957 Kč, výdaje 88 289 Kč, zůstatek je 170 466 Kč.

- tuto zprávu o hospodaření bere valná hromada na vědomí

ad 4) Rozpočet na rok 2013

Návrh rozpočtu přečetl V. Kulíř ml. a je přílohou zápisu.

Plánované příjmy jsou 85 tis. Kč, plánované výdaje jsou 70 tis. Kč, plánované výdaje na údržbu pronajatého majetku (antuka) 15 tis. Kč.

Pan Kokay-měla by se postavit nová, větší pergola u klubovny tenisového oddílu. Práci bychom si udělali sami. V. Kulíř ml. – do budoucna s tímto počítáme, finance na pergolu máme.

- návrh rozpočtu bere valná hromada na vědomí

ad 5) Členské příspěvky a brigádnické hodiny

Pro tuto tenisovou sezonu v roce 2013 se členské ani oddílové příspěvky nemění. Nemění se ani cena za neodpracované brigádnické hodiny.

ad 6) Diskuse

Pan Šilhavý poukázal na nepořádek za kurtama, nebezpečí ucpání rygolu. Z. Šulcová - Město zde bude dělat na jaře prořezávku stromů.

Pan Šilhavý– děti budou opět trénovat na kurtech v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Příspěvky pro děti se nemění a vybírat se budou jako v roce 2012. Za zdí kurtu č. 5 je díra v plotě, pan Čepičan slíbil, že jí opraví.

Hráz na vodu spadla, těžké železo někdo ukradl, čerpadlo zatím pracuje.

Pan Mareš - potok se čistí, ale není to ideální stav. Oplocení tenisového areálu je rezavé a sloupy se kývou. Do budoucna se to bude muset řešit ve spolupráci se Sokolem, je to práce, která se bude dělat postupně.

Pan Hlava by chtěl platit příspěvky převodem. Pan Mareš – zatím tento systém placení příspěvků nefunguje. Pan Hlava navrhuje napsat všechny neplatiče příspěvků a neodpracovaných brigádnických hodin na webové stránky Tenisového oddílu Planá – toto se domluví se správcem našich internetových stránek panem J. Dankem.

V 17.35 ukončil pan Mareš jednání, poděkoval za účast a pozval přítomné na malé občerstvení.

Usnesení z valné hromady Tenisového oddílu Planá dne 19.1.2013 

 – valná hromada TO bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti v r. 2012

2. zprávu o hospodaření za r. 2012

3. návrh rozpočtu na r. 2013

4. tréninky dětí (úterý, čtvrtek, pátek)

 – valná hromada TO ukládá výboru TO:

1. dbát na pravidelné čištění strouhy za kuty a potoka

2. zajistit opravu díry v plotě za zdí kurtu č. 5

3. řešit se Sokolem rekonstrukci oplocení kurtů

4. správce urychleně nahlásí neodpracované brigádnické hodiny a ty budou přístupné na webových stránkách TO

 

 

Vladislav Kulíř ml., předseda TO            MUDr. Jaromil Mareš, místopředseda TO