Valná hromada 2014

27.01.2014 21:16
 

 

Zápis

z valné hromady Tenisového ddílu Planá konané dne 18.1.2014

 

Přítomno: 32 členů tenisového oddílu z toho 7 členů výboru: Z. Šulcová, M. Plešáková, V. Kulíř ml., J. Danko, A. Peklo, R. Malík, J. Mareš -  dle prezenční listiny.

 

Navržený program:

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti TO za rok 2013
  3. Hospodaření za rok 2013
  4. Rozpočet na rok 2014
  5. Diskuse (nový správce)
  6. Volba nového výboru Tenisového oddílu Planá
  7. Závěr a malé občerstvení

 

ad 1) Úvod

Předseda TO V. Kulíř ml. zahájil jednání v 15.00 hodin, přivítal přítomné a předal slovo místopředsedovi TO J. Marešovi, který seznámil s programem a navrhl posunout v programu bod 5 (Diskuse) za bod 6 (Volba nového výboru). Dále jmenoval návrhovou komisi – H. Duchková, R. Malík, J. Fiala.

Proběhlo hlasování pro pozměněný program a návrhovou komisi hlasovalo 32 přítomných členů.

 

ad 2) Zpráva o činnosti TO za rok 2013

Zprávu o činnosti přečetl předseda TO V. Kulíř ml. a je přílohou zápisu. Tenisový oddíl Planá uspořádal v r. 2013 6 turnajů v Plané: 2x oddílový turnaj, 6. ročník otevřeného turnaje v tenise žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí, 39. ročník O pohár města Planá, 13. ročník tenisového turnaje Batolat Open, 12. ročník Veterán Cup. V soutěži DC pro oblast Tachov se zúčastnily 3 družstva. V 1. skupině hrála Planá A a obsadila 4. místo. Ve 2. skupině Planá B obsadila 7. místo a Planá C 9. místo. Oblastního přeboru smíšených družstev dospělých ODO 1. B se za TO opět zúčastnilo jedno družstvo, které si tuto soutěž zahrálo prvně a obsadilo 7. místo. Zúčastňovali jsme se turnajů i mimo Planou.

V roce 2013 měl oddíl 123 členů, kteří řádně zaplatili členský a oddílový příspěvek. Z toho je 61 dospělých a 62 dětí.

Mládež v r. 2013 byla vedena panem Fr. Šilhavým a panem J. Bařákem pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Planá. V zimním období byla výuka tenisu provozována v tělocvičně ZŠ Na náměstí a v létě na dvorcích TO a na umělém kurtu ve dvoře školy.

Výbor TO se minulou tenisovou sezonu scházel dle potřeby celkem 4x a vždy byl pořízen zápis.

- zprávu o činnosti TO bere valná hromada na vědomí

 

ad 3) Hospodaření za r. 2013

Zprávu o hospodaření za r. 2013 přednesla Z. Šulcová, vyúčtování je přílohou zápisu. Příjmy za r. 2013 činily 106 450 Kč, výdaje 98 060 Kč, zůstatek je 178 856 Kč.

- zprávu o hospodaření za r. 2013 bere valná hromada na vědomí

 

ad 4) Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na r. 2014 přečetl Jan Danko a je také přílohou zápisu. Plánované příjmy jsou 78 000 Kč, plánované výdaje jsou 78 000 Kč, předpokládaný zůstatek je 178 856 Kč.

- návrh rozpočtu se bere na vědomí

ad 5) Volba nového výboru Tenisového oddílu Planá

Místopředseda TO J. Mareš navrhl volební komisi ve složení J. Kolesa, Z. Šulcová, M. Plešáková. Dále byly všem členům rozdány kandidátní listiny, kde měli zakroužkovat 7 kandidátů, které chtějí mít ve výboru TO a dva kandidáty, kteří se budou pravidelně zúčastňovat schůzí výboru TJ Sokol Planá. Členové vhodili kandidátní listiny do urny a volební komise spočítala hlasy. Po sečtení hlasů oznámila volební komise jména sedmi zvolených členů do výboru TO Planá: Jan Danko, Marie Plešáková, Jindřich Kolesa, Jaromil Mareš, Zdeňka Šulcová, Vladislav Kulíř ml., Jan Fiala. Zvolení náhradníci: Roman Frouz, Pavel Moulis, Helena Duchková. Zvolenými kandidáty pro účast na schůzích výboru TJ Sokol Planá jsou Jindřich Kolesa a Jaromil Mareš.

- hlasování pro zvolení sedmi členů do výboru TO a  pro náhradníky pro 32 hlasů.

Na příští schůzi výboru TO bude zvolen předseda, místopředseda a dva zástupci pro účast na schůzích výboru TJ Sokol Planá. Než bude zvolen nový předseda, bude do té doby  předsedou V. Kulíř ml., který svolá schůzi nově zvoleného výboru TO.

 

ad 6) Diskuse

Vystoupila ředitelka Domu dětí a mládeže pod jehož hlavičkou trénují žáci tenis. Informovala, že se rozšířil počet tenisových skupin, o tenis je mezi dětmi velký zájem. Požádala výbor TO, aby zajistil pro žáky možnost trénovat na kurtech. Je třeba určit hodiny a čísla kurtů. Dále požádala o pomoc při organizaci turnaje v rámci Dne dětí. Příspěvky od dětí se vyberou do konce února 2014.

V. Kulíř – jsme pro, aby se v Plané rozvíjel tenis a žákům vyjdeme maximálně vstříc, jako každý rok pomůžeme s organizací turnaje v rámci Dne dětí. Tenisový oddíl zaplatí a zajistí občerstvení na tomto turnaji.

Pan Kapolka – mělo by se postupně obnovit oplocení. V.Kulíř ml. – stav oplocení zhodnotil zámečník M. Ludvík, mělo by se začít výměnou tyčí. Peníze na plot uvolní TJ Sokol.

V. Kulíř ml. – je nutné zaplatit členské a oddílové příspěvky do konce května, kdo tak neučiní bude platit za pronájem kurtů jako nečlenové tj. 140 Kč za hodinu.

J. Mareš navrhnul navýšení platu správci kurtů na 6 000 Kč měsíčně od května do října – pro 32 hlasů.

Na nejbližší schůzi TO budou pozváni budoucí správci Jan Danko a Václav Sládek.

 

Předseda V. Kulíř ml. ukončil jednání v 16.30 hodin a pozval přítomné na malé občerstvení.

 

Zapsala M. Plešáková                                    

                                                                                                   Usnesení

z valné hromady Tenisového oddílu Planá dne 18.1.2014

 

U 1 – valná hromada TO bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti TO v r. 2013

2. zprávu o hospodaření za r. 2013

3. návrh rozpočtu na r. 2014

 

 

U 2 – valná hromada TO schválila:

1. návrhovou komisi

2. změnu programu

3. volební komisi

4. zvolení sedni členů výboru TO

5. navýšení platu správci na 6 000 Kč měsíčně

 

 

U 3 – valná hromada TO ukládá výboru TO:

1. svolat co nejdříve schůzi výboru TO

2. zvolit předsedu a místopředsedu TO

3. zvolit dva zástupce do výboru TJ Sokol Planá

3. vyhradit  žákům hodiny pro tréninky na kurtech

4. zajistit podmínky, občerstvení a pomoc při organizaci turnaje dětí v rámci Dne dětí

5. seznámit členy TO o nutnosti zaplatit příspěvky vždy do konce května (vyvěšení na nástěnce, webových stránkách)

 

 

 

 

 

Vladislav Kulíř ml., předseda TO                             MUDr. Jaromil Mareš, místopředseda TO