Zápis z 10.schůze výboru

29.05.2015 06:05

Zápis

z 10. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 23. 4. 2015

Přítomni: Pavel Fiala, Jan Danko, Jindřich Kolesa, Jaromil Mareš, Marie Plešáková, Zdeňka Šulcová

Omluveni: Vladislav Kulíř ml.

Program:

1. Zahájení schůze, schválení programu 2. Plnění uložených úkolů z minulé schůze 3. Kontrola placení příspěvků, pozastavení členství 4. Brigády 5. Program 30. výročí založení tenisového oddílu 6. Oddílový turnaj 7. Rekonstrukce pergoly.

Ad 1) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 10. schůzi TO a seznámil přítomné s programem schůze, se kterým všichni členové výboru souhlasili.

Ad 2) Plnění uložených úkolů – dlužníci Stanislav Ládr a Vít Kňourek byli obesláni doporučenými dopisy a vyzváni k doplacení dluhu. Pan Stanislav Ládr doplatil dluh v celé výši. Pan Kňourek do dnešního dne nezaplatil. Bude s ním zahájeno řízení o ukončení členství v oddíle. Také byli osloveni členové, kteří neodpracovali brigádnické hodiny za r. 2014. Vojtěch Mareš zaplatí za 2 neodpracované hodiny.

Zdeňka Šulcová zajistila statika na posouzení cvičné tenisové zdi. Statik konstatoval, že zeď je v dobrém stavu. Bude očištěna, obroušena a v rámci brigádnických hodin bude natřena.

Správce Jan Danko nechal zhotovit nové plastové cedulky a čísly kurtů u firmy Kňourek.

Pavel Fiala a Jan Danko připravili seznam zakladatelů TO. Na všechny nemáme kontakt, proto bude potřeba oslovit další členy oddílu, aby se všichni zakládající členové dohledali.

Pavel Fiala a Jan Danko připravili program oslav 30. výročí TO, který je přílohou zápisu.

Ad 3) Kontrola placení příspěvků-zatím zaplatila necelá polovina členů (46 z 97). Vznikly problémy s předáváním informací, když člen zaplatí příspěvky přes  účet. Ukládá se Pavlu Fialovi, aby se spojil s paní Mandovou.

Když člen požádá výbor TO o prominutí zaplacení příspěvků z vážných důvodů, stále platí pozastavení členství až na dva roky bez placení oddílových příspěvků. Členský příspěvek (tj. u dospělých 50 Kč a u dětí 30 Kč) se zaplatit musí. Třetí rok už musí zaplatit, nebo po posouzení členy výboru se lze domluvit o odpuštění dalšího roku.

Ad 4) Brigády si organizuje správce Jan Danko. Většina členů již odpracovala 2 hodiny, které jsou podmínkou k hraní tenisu na kurtech. Udržovací práce na kurtech jsou hotové.

Ad 5) Pracovní verzi programu na oslavy 30. výročí založení Tenisového oddílu v Plané připravil Pavel Fiala a Jan Danko a je přílohou zápisu. Z programu vyplívají tyto úkoly pro členy TO:

 • Připravit propozice pro turnaj zakladatelů (Veteran Cup) – Jindřich Kolesa
 • Pozvánky pro hosty – Pavel Fiala
 • Foto pásmo Jak šel čas – Jan Danko
 • Perličky z kroniky – Jan Danko
 • Zajištění stanu 6x 12 m, (dát vědět do 30. 4. 2015) – Marie Plešáková, Zdeňka Šulcová
 • Zhotovení podlahy do stanu – Jindra Kolesa, Jaromil Mareš
 • Připravit propozice pro Generační turnaj – čtyřhry (rozdíl věku 30 let) – Pavel Fiala
 • Zajistit tenistu pro Exhibici, výzva nej člena – Jaromil Mareš
 • Pořadatelská služba – Pavel Fiala
 • Oslovení tisku (Tachovský deník, Plánský měsíčník), plakáty – Jan Danko
 • Ohlášení konání akce na MěÚ Planá (4. a 5. 7. 2015 do 01:00 hod.) – Zdeňka Šulcová, Marie Plešáková

Ad 6) Dne 25. 4. 2015 od 9.00 se bude konat zahajovací turnaj. Občerstvení a zajištění kurtů připraví správce Jan Danko.

Ad 7) Rekonstrukce pergoly bude provedena do zahájení oslav. Vedení Stora Enso nám zajistilo dřevo na pergolu v ceně 18 tis. Kč. Stará pergola byla rozbita silným větrem v březnu 2015.

Usnesení

z 10. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 23.4.2015

U 29) Výbor TO bere na vědomí

-splnění všech úkolů z minulé schůze

-kontrolu placení příspěvků a plnění brig. hodin

- trvání pozastavení členství (2 roky)

- konání zahajovacího turnaje 25. 4. 2015

 

U 30) Výbor TO schválil

 • pracovní program oslav 30. výročí založení TO Planá
 • rekonstrukci pergoly před klubovnou

 

    U 31) Výbor TO ukládá

 • připravit propozice pro turnaj zakladatelů – J. Kolesa
 • rozeslat pozvánky pro hosty- P. Fiala
 • foto pásmo Jak šel čas – J. Danko
 • perličky z kroniky – J. Danko
 • zajistit stan – Z. Šulcová, M. Plešáková
 • zhotovení podlahy do stanu – J. Kolesa, J. Mareš
 • připravit propozice pro generační turnaj – P. Fiala
 • zajistit tenistu pro Exhibici – J. Mareš
 • zajistit pořadatelskou službu – P. Fiala
 • oslovení tisku – J. Danko
 • ohlášení konání akce na MěÚ Planá – Z. Šulcová, M. Plešáková

 

Zapsala M. Plešáková