Zápis z 5.výborové schůze

14.07.2014 09:10

Zápis

z 5. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 3.6.2014

 

Přítomni: Zdeňka Šulcová, Marie Plešáková, Pavel Fiala, Jindřich Kolesa, Vladislav Kulíř m.l., Jan Danko

Hosté: p. Fr. Šilhavý

 

Program:

1.Zahájení schůze 2. Odsouhlasení bodů schůze 3. Body a úkoly z poslední schůze a informace ze schůze TJ Sokol Planá (8.5.) 4. Příspěvky a přenechání členství osobě blízké 5. Turnaj DDM-propozice, organizace 6. Různé, diskuse 7. Ukončení schůze-odsouhlasení zápisu

ad 1) a 2) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 5. schůzi TO a seznámil přítomné s body schůze. Omluvil paní Vláškovou vedoucí DDM Planá, která se nemohla zúčastnit dnešního jednání.

ad 3) Body a úkoly z poslední schůze a informace ze schůze TJ Sokol Planá

* druhý správce tenisových kurtů se již pro letošek hledat nebude

* cena za pronájem plošiny na prořezání borovice byla zjištěna a předána p. Fialovi

* strouha podél kurtu č. 4 je majetkem Města Planá, ale Město není ochotno nám jí vyčistit

* začisťovací práce po opraveném prasklém potrubí v pánských sprchách jsou hotové

* na oplocení vtoku do studny již máme zajištěný materiál

* nový zámek do klubovny je vyměněn

* doplňování rodných čísel u některých členů TO probíhá

Informace z poslední schůze výboru TJ Sokol Planá podal p. Pavel Fiala. Dne 7.6.2014 proběhne na plánském koupališti volejbalový klubový den-všichni jsou zváni. Dále p. Filala seznámil výbor s Rozhodnutím o poskytnutí dotace od Města Planá. Neinvestiční dotace se poskytuje Tělovýchovné jednotě Sokol Planá ve výši 105 000 Kč. Členové výboru si do příští schůze promyslí, co by se dalo ještě vylepšit v areálu tenisových kurtů a co je třeba ještě nakoupit.

 

ad 4) Příspěvky a přenechání členství osobě blízké

Od většiny členů jsme již příspěvky obdrželi, příště budeme více dbát na to, aby byl dodržen termín zaplacení do konce dubna.

Erik Mára požádal výbor o ukončení členství.

Nezaplatili ještě:

p. Kolihová má zaplatit 550 Kč (za r. 2013) a 750 Kč (za r. 2014) - na příští schůzi se zkontroluje zda bylo zaplaceno

Daniel Kokay - zaplatí do týdne – také se zkontroluje

Richard Kokay – pozastavuje členství na 2 roky (2014 a 2015)

p. Kňourek má zaplatit do konce září 2014 (rozhodl výbor TO) 3 x 850 Kč tj. 2 550 Kč

p. Ládr má zaplatit do konce září 2014 (rozhodl výbor TO) 5 x 750 Kč tj. 3 750 Kč

Těmto dlužníkům napíše předseda TO p. Fiala dopisy se splátkovým kalendářem.

P. Dusil zaplatí vstupní poplatek 4 000 Kč od r. 2014 na účet TO do konce tohoto týdne do 6.6.2014, dále se p. Dusilovi vrátí oddílový a členský příspěvek, který již zaplatil pro tento rok.

Paní Blažková Jarmila a Blažková Renata zaplatily členský příspěvek dodatečně, neboť mají obě pozastavené členství na r. 2013 a r. 2014 tj. 200 Kč – zaplaceno na schůzi.

Manda Roman zaplatil dodatečně 100 Kč za pronájem skříňky také na schůzi.

Vznikla diskuse na téma přenechání členství osobě blízké. Hlasování – 6 hlasů pro zrušení přenechání členství osobě blízké.

 

ad 5) Turnaj DDM, propozice, organizace

Pan Fiala informoval o průběhu turnaje, který se bude konat tuto sobotu 7.6.2014. Na turnaji budou zajištěni rozhodčí z řad členů Tenisového oddílu Planá. Dále bude k dispozici pohoštění pro děti i dospělé, které poskytne Tenisový oddíl. Podrobnosti organizace budou ještě dořešeny s paní vedoucí DDM paní Vláškovou.

 

ad 6) Různé a diskuse

Výbor TO rozhodl, že příští rok 2015 bude v seznamu zaplacených příspěvků členů také napsáno číslo pronajaté skříňky.

Dále výbor rozhodl, že otevře dne 13.6.2014 všechny skříňky za které se neplatí. Tyto skříňky budou dále poskytnuty členům, kteří skříňku nemají. Otvírání se zúčastní výbor ve složení p. Danka, p. Kulíře Vl. ml., p. Fialy a p. Šilhavý.

Výbor TO rozhodl, že p. Fiala přednese na schůzi výboru TJ Sokol žádost o proplacení plošiny na prořezání stromu v areálu kurtů. Také požádá výbor TJ Sokol o zajištění a zaplacení vyčištění strouhy podél kurtu č. 4, tento pozemek je Města Planá a Město Planá (Ing. Nutil) toto odmítlo zajistit.

 

ad 7) Ukončení schůze

Pan Fiala poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 18.40. Další schůze bude svolána podle potřeby.

 

Usnesení

z 5. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 3.6.2014

U 13) Výbor TO bere na vědomí

- splnění uložených úkolů (druhý správce se pro letošní sezonu nebude shánět, cena za pronájem plošiny na prořezání borovice, zjištění možnosti pročištění strouhy podél kurtu č. 4, začišťovací práce po opravě prasklého potrubí v pánských sprchách, materiál na oplocení vtoku do studny, fabka do klubovny TO).

- informace ze schůze TJ Sokol Planá

- informace – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- ukončení členství v TO panu Eriku Márovi

- informace o přípravě turnaje DDM

 

U 14) Výbor TO schválil

- zrušit přenechání členství osobě blízké

U 15) Výbor TO rozhodl

- pro příští rok 2015 zapisovat do seznamu zaplacených příspěvků také čísla pronajatých skříněk

- o podání žádosti výboru TJ Sokol na proplacení plošiny a prořezání borovice v areálu tenisových kurtů

- o podání žádosti výboru TJ Sokol na proplacení pročištění strouhy podél kurtu č. 4

U 16) Výbor TO ukládá

- otevřít skříňky za které se neplatí pronájem – výbor TO

- zajistit zázemí pro turnaj DDM – výbor TO

- promyslet si možnost vylepšení areálu kurtů, nákup potřebného materiálu – využití dotace poskytnuté od Města Planá – výbor TO

- napsat dopisy dlužníkům se splátkovým kalendářem – P. Fiala

 

Zapsala M. Plešáková 4.6.2014