Zápis z 6. výborové schůze

14.08.2014 13:03

Zápis

ze 6. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 5.8.2014

Přítomni: Jindřich Kolesa, Pavel Fiala, Jan Danko, Marie Plešáková

Omluveni: Zdeňka Šulcová, Jaromil Mareš, Vladislav Kulíř ml.

Program: 1.Zahájení schůze 2. Plnění úkolů z minulé schůze 3. Den otevřených kurtů – 9.8.-organizace 4. Planá open-O pohár města Planá – 23.8.-organizace 5. Babolet Open – 30.8.-organizace 6. Dotační program ČTS-údržba a provoz sportovišť (zamyslet se nad vhodnými realizovatelnými projekty-termín odevzdání žádosti 15.9.2014) 7. Různé, ukončení schůze

ad 1) Předseda tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 6. schůzi TO a seznámil přítomné s průběhem schůze.

ad 2) Plnění úkolů z minulé schůze

* skříňky, za které se neplatil pronájem, byly otevřené, budou nabídnuty dalším zájemcům

* turnaj DDM úspěšně proběhl

* promyslet si možnost vylepšení areálu kurtů-využití dotace – úkol dále trvá-členové TO

* napsat dopisy dlužníkům se splátkovým kalendářem – úkol trvá, zajistí P. Fiala

ad 3) Den otevřených kurtů pro veřejnost

Den otevřených kurtů proběhne 9.8.2014. O organizaci, program a odborné rady zájemcům se postarají zkušení tenisté a členové Tenisového oddílu Planá, občerstvení bude zajištěno.

Ad 4) Planá open-O pohár města Planá

Členové TO zajistí zázemí pro tento turnaj, V. Kulíř vytvoří nové propozice a rozešle je na adresy klubů tachovského regionu.

Ad 5) Babolet

Turnaj organizuje Věra Kulířová. Občerstvení zajistí správce Jan Danko, který také vyvěsí plakát o konání tohoto turnaje na nástěnku před kurty.

Ad 6) Dotační program

Z Krajského tenisového svazu máme povoleno pořádání finále DC družstva. Pan Kučera nám pošle propozice a podle toho se domluvíme na organizaci. Během turnaje je nutné, aby byly uzavřené kurty pro veřejnost a to dva dny – toto se včas oznámí formou e-mailů, plakáty atd.

Dále proběhla diskuse o dotaci od města Planá. Dle výboru TJ Sokol nemohou být z dotačních peněz financovány např. opravy tenisových zdí, kolny na nářadí, rekonstrukce pergoly. Prostředky města mohou být vynaloženy pouze na věci související s přímou činností oddílu. Proto je sestaven nový seznam požadavků, které přímo s činností klubu souvisejí. Jde o financování pronájmů hal, míčků, sítí, zástěn, cestovních výloh, aj..

 

Ad 7) Různé, ukončení schůze

Soutěže žáků pro rok 2015 musí být přihlášeny do termínu daných ČTS. V druhé polovině září se uskuteční schůzka výboru TO a rodičů. Zde se rozhodne, jaké soutěže se přihlásí.

J. Kolesa upozornil na pravidlo týkající se využívání kurtů žáky – po 16:00 hodině mají žáci k dispozici kurt č. 5 a další kurty pouze v případě jejich neobsazení dospělými členy TO.

Pavel Fiala poděkoval přítomným za účast na schůzi a ukončil jednání v 19.35 hod. Další termín schůze je předběžně stanoven na 26.8.2014 a to z důvodu přípravy na organizaci krajského finále DC.

 

Usnesení

ze 6. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 5.8.2014

U 17) Výbor bere na vědomí

* konání Otevřených dveří na kurtech v Plané dne 9.8.2014

* konání těchto turnajů na kurtech: O pohár města Planá 23.8.2014, Babolet 30.8.2014, finále DC družstva 6.9.2014

* sestavení nového seznamu požadavků, které přímo souvisejí s činností klubu

* přihlášení žáků do soutěže

U 18) Výbor TO schválil

* aby žáci nadále využívaly kurty pouze do 16 hodin

* uzavření kurtů na 2 dny při pořádání finále DC

U 19) Výbor TO ukládá

* promyslet si možnost vylepšení areálu kurtů, nákup potřebného materiálu-využití dotace poskytnuté od Města Planá-výbor TO

* napsat dopisy dlužníkům se splátkovým kalendářem-P. Fiala

* vyvěsit plakáty na nástěnku před kurty s oznámením o konání turnajů-správce

* vyvěsit vždy nový zápis a usnesení ze schůze výboru Tenisového oddílu Planá-správce a M. Plešáková

* zajistit občerstvení a zázemí při pořádání turnajů (O pohár města Planá, Babolet, finále DC, Den otevřených kurtů)-správce

* navštívit místostarostu města a projednat s ním problematiku čištění odvodňovací strouhy podél kurtu č. 4 - P.Fiala a J. Kolesa

* vytvořit nové propozice pro turnaj Planá open-O pohár města Planá a rozeslat je na adresy klubů – V. Kulíř ml.

Zapsala M. Plešáková 6.8.2014

Pavel Fiala, předseda TO ………………………………………………

Jaromil Mareš, místopředseda TO ………………………………………………