Zápis z 8. schůze výboru

14.01.2015 09:03

Zápis

z 8. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 18.12.2014

Přítomni: Pavel Fiala, Zdeňka Šulcová, Jan Danko, Jaromil Mareš, Vladislav Kulíř, Jindřich Kolesa

Omluveni: Marie Plešáková

Program:

1. Zahájení schůze 2. Návrhy na čerpání příspěvku na činnost 3. Výroční schůze TO 4. Valná hromada TJ SOKOL Planá 5. Halový oddílový turnaj mužů 6. Oslavy 30 let TO

Ad 1) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 8. schůzi TO a seznámil přítomné s programem schůze.

Ad 2) Dotace od Města Planá na činnost TO. V termínu do 8.1.2015 navrhnout způsob využití a množství finančních prostředků pro činnost tenisového oddílu.

Ad 3) Výroční schůze tenisového oddílu se bude konat v sobotu 17.1.2015 od 15.00 v restauraci Na koupališti v Plané. Jako občerstvení se bude podávat guláš, pití si hradí každý sám. Pozvánky budou rozeslány e-mailem a pozvánka bude umístěna na internetových stránkách TO

Ad 4) Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Planá se koná dne 19.2.2015 od 17.00 hod. v restauraci Mes Amis. Počet účastníků z tenisového oddílu bude dohodnut dne 8.1.2015 na schůzi TJ Sokol Planá.

Ad 5) Halový oddílový turnaj mužů se bude konat dne 4.1.2015 od 9.00 – 13.00 hod. v Mariánských Lázních. Přihlášení a zaplacení startovného 250,- Kč v termínu do 28.12.2014 ve FITU.

Ad 6) V roce 2015 proběhnou oslavy 30 let Tenisového oddílu v Plané. Předběžně byly navrženy termíny oslav: 27.-.28.6, 8.-9.8., 29.-30.8. Členové výboru si dali za úkol domluvit účast některé významné tenisové osobnosti na těchto oslavách. Podrobnosti a průběh oslav bude upřesněn při dalších schůzích výboru TO.

Usnesení

z 8. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 18.12.2014

U 23) Výbor TO bere na vědomí

* konání výroční schůze TO dne 17.1.2015

* konání valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Planá dne 19.2.2015

* konání halového oddílového turnaje mužů dne 4.1.2015 v Mar. Lázních.

U 24) Výbor TO schválil

* termíny oslav 30 let Tenisového oddílu Planá a pozvání významné osobnosti

U 25) Výbor TO ukládá

* do 8.1.2015 navrhnout způsob využití a množství finančních prostředků pro činnost tenisového oddílu

* rozeslat pozvánky na výroční schůzi TO

Zapsala Z. Šulcová 18.12.2014