Zápis z 9. schůze výboru

12.04.2015 14:42

Zápis

Z 9. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 24.3.2015

Přítomni: Jan Danko, Pavel Fiala, Jindřich Kolesa, Jaromil Mareš, Marie Plešáková, Zdeňka Šulcová

Omluveni: Vladislav Kulíř

Program:

1.Zahájení schůze, schválení programu 2. Valná hromada TJ Sokol Planá-zápis a usnesení-informace 3. Příspěvky na rok 2015-kontrola stavu vybraných příspěvků 4. Zahájení sezóny-rozvrh brigád a prací na kurtech 5. Návrh kalendáře akcí a turnajů, „termínovka“ pro rok 2015 6. Soutěže, registrace, hostování 7. Diskuze, závěr schůze

Ad 1) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 9. schůzi TO a seznámil přítomné s programem schůze.

Ad 2) Valná hromada TJ Sokol Planá-zápis a usnesení-informace.  Pan Fiala seznámil přítomné s usnesením z valné hromady TJ Sokol Planá, která se konala 19.2.2015. Upozornil, že se bude muset přepracovat žádost o dotace za r. 2015 od Města Planá, kterou jsme již odevzdali do termínu, který se teprve dozvíme, a to vše kvůli novému zákonu č. 250 o rozpočtových pravidlech, podle kterého v současné době nemohou města rozdělovat finanční prostředky určené na dary a dotace. Ale Město Planá vytvoří pravidla s názvem „granty“ a dotace se budou moci vyplatit. Rozhodování o přidělení těchto prostředků se posune až na červnové Zastupitelstvo města Planá a vyplácení dotací se zpozdí. Oddíly dostanou peníze přibližně v červnu 2015.

Ad 3) Oddílové a členské příspěvky za rok 2014 byly většinou řádně zaplaceny. Oproti minulým rokům se placení zlepšilo. Ještě z minulých let nemá doplacené příspěvky p. Stanislav Ládr, a to za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – celkem dluží 3 310,- Kč. Dále má doplatit příspěvky p. Vít Kňourek za roky 2011, 2012, 2013 – celkem dluží 2 250,- Kč. Správce Jan Danko napíše těmto dlužníkům doporučené dopisy s upozorněním, aby zaplatili do konce dubna 2015, nebo budou vyloučeni z členství TO Planá. Správce Jan Danko upozornil, že nemají odpracované brigádnické hodiny p. Dusil (4 hod.), p. Vojta Mareš (2 hod.), p. Stanislav Ládr (3 hod.), p. Roman Frouz (2 hod.). Pavel Fiala je upozorní, aby si tyto neodpracované hodiny doplatili.

Ad 4) Zahájení sezóny – již proběhla 1. brigáda, další bude v sobotu 28.3.2015, p. Mareš zajistí válec. Výbor TO se po diskusi rozhodl vyměnit kliku na obou brankách za kouli z venkovní strany. Do konce dubna toto zařídí správce J. Danko. Je třeba nakoupit toto nářadí a náčiní pro hladký provoz kurtů – nové kolečko na kolečko, krumpáč, štafle, po dvou pytlích hašeného vápna (na lajnování) a nehašeného vápna (na mech na kurtech) – zajistí správce.

Na kurtu č. 5 je tenisová stěna ve špatném stavu – Zdeňka Šulcová zajistí statika, který navrhne postup opravy. Dále se nechají udělat nová plastová čísla na označení kurtů č. 1 – 5 – zajistí správce.

Ad 5) Návrh kalendářních akcí a turnajů – zahajovací oddílový turnaj je naplánován na 25.4.2015 (bohužel termín koliduje s Plánskou padesátkou – pokusíme se tedy podle počasí posunout zahajovací turnaj na 18.4.), 2.5. zahájí na domácích kurtech soutěž muži, 16.5.2015 se plánuje den otevřených dveří pro veřejnost na kurtech, 6.6.2015 proběhne turnaj Den dětí. Volný termín pro  ženský turnaj Ladies Cup je 14.6.2015 – ženy pro účast zajistí Z. Šulcová. Důležitý termín je 4., 5., 6. července 2015 kdy na plánských kurtech proběhnou oslavy 30 let založení kurtů. Pavel Fiala a Jan

Danko mají za úkol do příští schůze připravit koncept oslav 30. výročí. Další termíny ostatních turnajů jsou v termínovce, kterou zpracoval Jindra Kolesa a je přílohou zápisu.

Do příští schůze výboru dát dohromady seznam všech zasloužilých, čestných členů tenisového oddílu a obeslat je pozvánkami na oslavy 30. výročí – zajistí Pavel Fiala a Jan Danko.

Ad 6) Soutěže, registrace, hostování. Soutěž dospělých, mladších žáků i starších žáků je přihlášená. Správci a Pavlu Fialovi se ukládá připravit soupisky registrace soutěže.

Ad 7) Diskuse – zaplatili jsme registraci za TJ Sokol Planá paní Pavlíně Hyklové, abychom mohli sestavit družstvo dospělých v Plané. Paní Hyklová se dodatečně stane novým členem TO.

Předseda TO Pavel Fiala poděkoval výboru za účast a ukončil schůzi v 19.05 hod.

 

Usnesení

z 9. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 24.3.2015

U 26) Výbor TO bere na vědomí

 • usnesení z valné hromady TJ Sokol Planá
 • přepracování žádosti o dotace od Města Planá (zákon č. 250 o rozpočtových pravidlech)
 • zprávu o placení členských a oddílových příspěvků
 • zaplacení registrace p. Hyklové

U 27) Výbor TO schválil

 • zakoupení zámků a předělání klik na koule na obou brankách
 • termínovku akcí a turnajů na r. 2015

U 28) Výbor TO ukládá

 • obeslat dlužníky (nezaplacení členských a oddílových příspěvků) dopor. dopisem –Danko
 • oslovit členy, kteří neodpracovali brigádnické hodiny v r. 2014-Fiala
 • zajistit válec na brigádu – Mareš
 • nakoupit nářadí, náčiní a vápno pro chod kurtů-Danko
 • zajistit statika na tenisovou stěnu-Šulcová
 • nechat zhotovit plastové cedulky s čísly kurtů-Danko
 • připravit seznam a pozvánky zasloužilým členům TO-Fiala, Danko
 • připravit koncept oslav 30. výročí TO Planá-Fiala, Danko
 • připravit do 12.4.2015 soupisky registrované soutěže-Fiala, Danko

Zapsala M. Plešáková 27.3.2015