Zápis z valné hromady 2015

04.04.2015 15:53

Zápis

z valné hromady Tenisového oddílu Planá konané dne 17. 1. 2015

Přítomno: 30 členů tenisového oddílu

Navržený program:

 1. Úvod
 2. Zpráva o činnosti TO za rok 2014
 3. Hospodaření za rok 2014
 4. Návrh činnosti a výdajů TO na rok 2015
 5. Dotace a příspěvky od města
 6. Diskuse, závěr

Ad 1) Úvod

Předseda TO pan Pavel Fiala zahájil jednání valné hromady v 15.10 hodin. Přivítal přítomné a informoval, že po skončení jednání je připraveno malé občerstvení.

Ad2) Zpráva o činnosti TO za rok 2014

Pan Fiala přečetl zprávu o činnosti za rok 2014, která je přílohou zápisu. Tenisový oddíl TJ Sokol Planá měl v r. 2014 v registrovaných soutěžích ČTS dvě družstva (smíšené družstvo mladších žáků a smíšené družstvo dospělých). Tři družstva mužů reprezentovala plánský tenis v neregistrované soutěži DC pro oblast Tachov. Tenisový oddíl pořádal v tomto roce tyto turnaje: Oddílový turnaj (zahájení sezóny), Veterán Cup (dvouhry mužů), 7. ročník otevřeného turnaje v tenisu žactva a mladšího dorostu v rámci dne dětí (DDM), Veterán Cup (čtyřhry mužů), Den otevřených kurtů-akce pro veřejnost, Planá Open (muži dvouhry a čtyřhry), Babolet Open (turnaj žen ve dvouhrách a čtyřhrách), Oddílový turnaj (ukončení sezóny).

Dále se na našich kurtech hrál finálový turnaj neregistrovaných Daviscupových mužstev mužů západočeské oblasti.

Práce s mládeží – v r. 2014 jsme spolu s DDM pod vedením paní Vláškové uspořádali 7. ročník turnaje žactva a dorostu, kam se přihlásilo 45 dětí z celého Tachovska.

Děti ve věku 6 až 12 let trénoval pod hlavičkou DDM pan Jiří Bařák a další jedenáctičlennou skupinu mladšího dorostu trénoval pan František Šilhavý. Pro dvanáct žáků hrající registrovanou soutěž, organizoval a připravoval tréninky přímo tenisový oddíl.

V roce 2014 bylo v areálu kurtů odpracováno celkem 470 brigádnických hodin.

Výbor TO zajišťoval po celou sezónu chod tenisového oddílu a organizoval akce a turnaje. Výbor TO se minulou tenisovou sezonu scházel dle potřeby celkem 8 x a vždy byl pořízen zápis, vybíraly se příspěvky TO.  V tomto roce měl oddíl 127 členů, dospělých 82 a mládež do 18 let 45.

 • zprávu o činnosti TO bere valná hromada na vědomí

 

ad 3) Hospodaření za rok 2014

Zprávu o hospodaření přednesl pan Fiala. Příjmy za r. 2014 činily 139 381 Kč, výdaje činily 160 899 Kč. TO hospodařil s meziročním schodkem 21 518 Kč. Zůstatek 157 338 Kč.

 • zpráva o hospodaření za r. 2014 se bere na vědomí

Ad 4) Návrh činností a výdajů na rok 2015

S návrhem činnosti na rok 2015 seznámil pan Fiala a je přílohou zápisu. Plánované příjmy na r. 2015 jsou 294 000 Kč, plánované výdaje jsou 322 000 Kč.

 • návrh rozpočtu se bere na vědomí

ad 5) Dotace a příspěvky od Města Planá

V roce 2014 byl TO přidělen příspěvek na činnost ve výši 40 000 Kč. Na rok 2015 požádal TO o příspěvek na činnost ve výši 84 000 Kč. V obou případech se jedná o příspěvek, který se využil a využívá hlavně na činnost spojenou s výchovou mládeže.

ad 6) Diskuse, závěr

Pan Fiala informoval přítomné, že letos oslaví Tenisový oddíl Planá 30 let od svého založení. Máme v plánu pozvat nějakou slavnou tenisovou osobnost.

Dále pan Fiala informoval o nutnosti zakoupit dvě tenisové sítě a čtyři kusy tenisových zástěn. Je také třeba opravit fasádu na severní straně klubovny a celkově zrekonstruovat sklad nářadí. V přípravě je též rekonstrukce pergoly a její rozšíření i nad vchody do šaten a klubovny.

Závěrem pak p. Fiala poděkoval panu Šilhavému, Sládkovi a Krynickému za příkladnou a obětavou práci pro oddíl v sezóně 2014.

 

K diskusi se nikdo nepřihlásil. Po té bylo pro přítomné připraveno občerstvení.

 

Zapsala M. Plešáková  18. 1. 2015

 

Usnesení

z valné hromady Tenisového oddílu Planá dne 17. 1. 2015

U 1 – valná hromada TO bere na vědomí:

 1. zprávu o činnosti TO v r. 2014
 2. zprávu o hospodaření za r. 2014
 3. návrh rozpočtu na r. 2015

 

U 2 – valná hromada TO schválila:

 1. zakoupit 2 ks sítí na kurty a 4 ks tenisových zástěn
 2. opravu severní strany fasády a rekonstrukce skladu nářadí
 3. rekonstrukce a prodloužení pergoly
 4. nákup vysavače a fukaru na listí

 

U 3 – valná hromada TO ukládá výboru TO:

 1. pozvat na oslavu 30. výročí založení TO slavnou osobnost