Zápis ze 7. výborové schůze

16.09.2014 09:45

Zápis

Ze 7. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 9. 9. 2014

Přítomni: Pavel Fiala, Zdeňka Šulcová, Marie Plešáková, Jan Danko, Jaromil Mareš, Vladislav Kulíř

Omluveni: Jindřich Kolesa

Program: 1. Zahájení schůze 2. Plnění úkolů z minulé schůze 3. Dotace na opravu a údržbu pro rok 2015 - definitivní odsouhlasení navrženého projektu, na který budeme požadovat peníze od ČTS 4. Posouzení požadavků na nákup technického vybavení pro TO 5. DDM-spolupráce na školní rok 2014-2015, naplánování schůzky s rodiči žáků, kteří nás mohou v roce 2015 reprezentovat na registrovaných soutěžích 6. Schůze TJ Sokol Planá 11. 9. 2014 - připomínky, návrhy, témata na tuto schůzi, 7. Diskuse a závěr schůze

 

Ad 1) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 7. schůzi TO a seznámil přítomné s programem schůze.

Ad 2) Plnění úkolů z minulé schůze

* promyslet možnost vylepšení areálu kurtů – probráno a odhlasováno na dnešní schůzi

* dlužníkům zaslány sms s výzvou k zaplacení, případně po neuhrazení, zaslat doporučené dopisy dlužníkům, Pavel Fiala

* plakáty s oznámením konání turnajů – byly vyvěšeny, správce

* vyvěšovat vždy nový zápis ze schůze výboru TO – úkol trvá, správce, Plešáková

* občerstvení a zázemí při pořádání turnajů (O pohár města Planá, Babolet, finále DC, Den otevřených kurtů) – splněno, správce, výbor, dobrovolníci z řad členů TO

* návštěva místostarosty Města Planá ohledně čištění odvodňovací strouhy – splněno, strouha vyčištěna, Fiala a Kolesa – čištění strouhy podél kurtu č. 4 (městského pozemku) bude prováděn na náklady Města Planá

* nové propozice pro turnaj Planá open-O pohár města Planá – splněno, V. Kulíř ml.

Ad 3) Dotace na opravu a údržbu pro rok 2015

V diskusi se jednotliví členové výboru vyjádřili k navrženému projektu, ve kterém požadujeme finanční dotaci od ČTS. Pavel Fiala odešle žádost o dotaci do 12. 9. 2014.

 

Ad 4) Posouzení požadavků na nákup technického vybavení pro TO

Proběhlo hlasování, kdo je pro zakoupení technického vybavení pro údržbu a provozování areálu:

* nákup vysavače a fukaru na listí (diskuse o nákupu elektrického 1500 Kč nebo motorového vysavače 5000 Kč), pro motorový vysavač hlasovalo 6 členů

* nákup štaflí 2500 Kč – 6 členů pro

* sekera – 6 členů pro

* košťata 2 ks za 5000 Kč – 6 členů pro

Diskutovalo se o nákupu soli, která by měla být do zásoby – zajistí J. Mareš

 

 

Ad 5) DDM – spolupráce ve školním roce 2014-2015

Pavel Fiala zajistí schůzku výboru TO a rodiči žáků, kteří nás mohou v r. 2015 reprezentovat na registrovaných soutěžích. Schůze s ředitelem školy panem Beranem a ředitelkou Domu dětí a mládeže Planá paní Vláškovou ohledně propůjčení kurtů na výuku, se uskuteční 10. 9. 2014.

Ad 6) Schůze TJ Sokol Planá – dne 11. 9. 2014 se uskuteční další schůze výboru TJ Sokol, kde předseda TO Pavel Fiala přednese požadavky ohledně dotace na činnost pro tenisový oddíl od Města Planá.

Ad 7) Reklamní plocha pro komerční účely – prodiskutována žádost o instalaci banneru fa. Kapitol na plot areálu tenisových kurtů

Ad 8) Diskuse a závěr

Správce upozornil na nutnost nákupu a instalace nových plastových lajn. Výbor tento požadavek zakomponuje do žádosti na dotace v roce 2015.

Pavel Fiala poděkoval přítomným za účast na schůzi. Příští schůze se svolá dle potřeby.

Usnesení

Ze 7. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 9.9.2014

U 20) Výbor bere na vědomí

* odeslání žádosti o finanční dotaci na ČTS

* účast na schůzi TJ Sokol – dotace od Města Planá

* diskusi o možnosti nainstalování reklamy firmy Kapitol na plot tenisových kurtů

U 21) Výbor TO schválil

* nákup vysavače s fukarem na sběr listí a nečistot

* nákup štaflí

* nákup sekery

* nákup košťat 2 ks

U 22) Výbor TO ukládá

* uskutečnit schůzku s rodiči žáků – zajistí P. Fiala

* nákup většího množství soli – zajistí J. Mareš

* nákup MTZ (vysavač, košťata, žebřík…) – zajistí P. Fiala, J. Danko

* nákup nových lajn – výbor TO

* zjistit cenu obvyklou pro pronájem plochy na banner – zajistí M. Plešáková